Pytanie:
Czy ze środków pochodzących z subwencji oświatowej można dokonać zakupu inwestycyjnego?

Odpowiedź:
Moim zdaniem, ze środków pochodzących z subwencji oświatowej można dokonać zakupu inwestycyjnego, lecz musi on mieć związek z realizacją zadań oświatowych.

Należy jednak pamiętać o ujęciu danego wydatku w planie finansowym jednostki z właściwym paragrafem wydatkowym na taki zakup.

Dochodami budżetu jednostek samorządu terytorialnego są środki publiczne pobierane bezzwrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzymywane z budżetu państwa - subwencje i dotacje na realizację zadań związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – dalej u.d.j.s.t., dochodami na przykład gmin są:
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Subwencje są stałą formą finansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego otrzymywaną z budżetu państwa. Nadanie części subwencji ogólnej określonego charakteru nie ogranicza możliwości samorządu terytorialnego do wydatkowania tych środków na inne cele, co wynika z ustawowego prawa rady gminy, rady powiatu czy sejmiku województwa do decydowania o przeznaczeniu środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej.

Zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej określa szczegółowo u.d.j.s.t.

Zasady konstrukcji subwencji ogólnej dla poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego są zróżnicowane.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:
- w gminie i w powiecie: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa,
- w województwie: część wyrównawcza, regionalna i oświatowa. 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami