Pobierz wzór:
Wzór zarządzenia w sprawie powołania zastępcy wójta.doc
Wzór zarządzenia w sprawie powołania zastępcy wójta.pdf


 
 
Zarządzenie Nr ../.../...
Wójta Gminy ...........
z dnia ............... r.
 
w sprawie powołania zastępcy wójta Gminy ...........
 
         Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Jana Kowalskiego na stanowisko zastępcy wójta Gminy …...... z dniem …........ r.
 
§ 2. Wskazuje się zastępcę wójta Jana Kowalskiego na pierwszego (drugiego itd.) zastępcę wójta Gminy ........... z dniem ........... r.
 
§ 3. Traci moc zarządzenie Nr .../.../... wójta Gminy ........... z dnia ........... w sprawie powołania zastępcy wójta Gminy ...........
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem …...... r.
 
Wójt Gminy
…………………….