Zapraszamy do lektury artykułu Grażyny Kozuń-Cieślak pt. Budżetowanie w jednostkach samorządu terytorialnego – reorientacja z administrowania na zarządzanie ..  w Serwisie Samorządowym Wolters Kluwer Polska.


FINANSE KOMUNALNE Nr 9/2010
 
Artykuły
Grażyna Kozuń-Cieślak
Budżetowanie w jednostkach samorządu terytorialnego – reorientacja z administrowania na zarządzanie.
 
Budżetowanie jako metoda wykorzystująca zasadę wiązania celów i Śródków nabiera coraz większego znaczenia w zarządzaniu działalnością jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Stanowi niezbędny element systemu zintegrowanego zarządzania finansami gmin, powiatów i województw. W ramach niniejszego opracowania zaprezentowane zostały cechy i zasady dobrego procesu budżetowego w podmiotach sektora publicznego, metody budżetowania i typy budżetów oraz specyfika budżetu zadaniowego jako instrumentu reorientacji z administrowania w samorządzie terytorialnym na zarządzanie w duchu poprawy efektywności wydatkowanych środków publicznych.


Budżet
Jan Czempas
Ryzyko w działalności inwestycyjnej gmin. Niezgodność planów z wykonaniem inwestycji w gminach i powiatach województwa śląskiego (2004–2009).

Pierwszym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie odmian ryzyka, z którymi może się zetknąć inwestor samorządowy. Ich obecność oraz stopień natężenia zależne są od konkretnych sytuacji decyzyjnych. Drugim jest porównanie wszystkich gmin i powiatów województwa śląskiego pod względem stopnia niezrealizowania zaplanowanych w budżecie poziomów nakładów inwestycyjnych, a w mniejszym zakresie – również wydatków bieżących, w latach 2004–2009. 


Podatki i opłaty lokalne
Bogumił Pahl
Opodatkowanie nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych Agencji Mienia Wojskowego. Jest to duży praktyczny problem, gdyż jej działalność ma niejednolity charakter. Agencja obok realizacji zadań z zakresu administracji publicznej prowadzi również działalność gospodarczą. Rzutuje to bezpośrednio na wysokość stawek podatku od nieruchomości.
 


Mienie i zamówienia publiczne
Henryk Palarz
Przekazywanie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

Artykuł 31 ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewiduje możliwość przekazywania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstwu zajmującemu się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Intencją jego wprowadzenia było uregulowanie stanów własnościowych, które zostały ukształtowane na wiele lat przed wejściem w życie ustawy, jednak treść przepisu budzi wątpliwości dotyczące poprawności jego skonstruowania, ponieważ w świetle orzecznictwa nie zapewnia inwestorowi skutecznego przekazania urządzeń.


 
Nadzór i kontrola
Aleksandra Bieniaszewska
Dotacja jako szczególna forma wydatku z budżetu JST a ustalenia kontroli RIO w Opolu w 2009 r.

Przepisy o finansach publicznych klasyfikują dotację jako wydatek, który podlega szczególnym zasadom rozliczania i jest przeznaczony na finansowanie lub dofinansowanie realizacji określonego zadania bądź działalności podmiotu otrzymującego dotację. Właśnie ze względu na rodzaj dofinansowania lub finansowania ustawa wyróżnia trzy zasadnicze grupy dotacji: celowe, podmiotowe oraz przedmiotowe. Podział ten obowiązywał pod rządami ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych i funkcjonuje obecnie na podstawie przepisów ustawy z 27.08.2009 r. Przedmiotem niniejszego opracowania będą dotacje celowe oraz podmiotowe, udzielane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zadania publicznego scedowanego na beneficjenta bądź dofinansowanie jego działalności.


 
Orzecznictwo
Krzysztof Radzikowski
Rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego przed zakończeniem jego budowy a powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości (glosa do wyroku WSA w Gliwicach z 8 stycznia 2009 r.; I SA/Gl 781/08).

[W określeniach] „zakończenie budowy” oraz „rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego” chodzi wyłącznie o stan faktyczny, powodujący moment rozpoczęcia obowiązku podatkowego. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości uzależnione jest od faktu zakończenia prac związanych ze wznoszeniem obiektu budowlanego lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robot. Powstanie obowiązku podatkowego nie jest uwarunkowane uzyskaniem prawa do użytkowania budynku. Nie jest uprawniony też wniosek, że objęcie budynku podatkiem od nieruchomości stanowi o dopuszczeniu tegoż budynku do użytkowania w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub rodzi obowiązek wydania przez stosowne organy pozwolenia na użytkowanie tego obiektu budowlanego.


Już teraz zamów prenumeratę miesięcznika Finanse Komunalne


Zobacz poprzednie numery Finansów Komunalnych:
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 7-8/2010
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 6/2010
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 5/2010

ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 4/2010