Zasadne wydaje się jednak nie tylko poinformowanie o podjęciu uchwały o przystąpieniu, ale i wskazanie obszaru dla którego plan ma być sporządzony oraz, jeżeli jest to możliwe, wskazanie tego obszaru na mapie (przez np. publikację również załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu).

W informacji organu wykonawczego gminy musi się znaleźć jednak nie tylko sama zapowiedź przystąpienia do sporządzenia planu. Jednocześnie wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany określić formę, miejsce i termin składania wniosków do planu. Z przepisu art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika jedynie, że termin składania wniosków nie może być krótszy, niż 21 dni od dnia ogłoszenia, jednak ustawodawca nie odniósł się od której formy ogłoszenia należy liczyć ten termin. Aby nie narazić się na zarzut naruszenia przepisu art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  najbezpieczniej jest liczyć 21-dniowy termin od najpóźniejszego dnia ogłoszenia informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu, niezależnie od tego, w jakiej formie to ogłoszenie nastąpiło. Miejscem składania wniosków do planu określonym w ogłoszeniu będzie najczęściej adres siedziby urzędu gminy (wydziału zajmującego się planowaniem przestrzennym) lub adres jednostki organizacyjnej gminy zajmującej się sprawami planowania przestrzennego, jeżeli została powołana. Formą składania wniosków do planu najczęściej będzie forma pisemna. Dopuszczalne jest również umożliwienie składania wniosków ustnie i spisanie ich w protokole. Aby odformalizować i ułatwić składanie wniosków warto również umożliwić składanie ich w formie elektronicznej, tj. wysyłanie na wskazany w informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu adres poczty elektronicznej i – co ważne – bez konieczności opatrzenia wniosku bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szerokie rozpowszechnienie informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu, dopuszczenie maksymalnie wielu możliwości składania wniosków (w wielu formach) oraz zminimalizowanie wymogów formalnych tych wniosków (forma elektroniczna bez podpisu elektronicznego), daje większą szansę na aktywny udział społeczeństwa w procedurze planistycznej. Oznacza to również większą szansę na przyjęcie takiego planu, który będzie spełniał społeczne oczekiwania i nie będzie kwestionowany np. w drodze skargi do sądu administracyjnego na uchwałę rady gminy w przedmiocie planu.

Warto zauważyć, że zmiana uchwały o przystąpieniu powoduje konieczność ponowienia procedury planistycznej. Oznacza to zatem obowiązek ogłoszenia w sposób określony w art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu oraz umożliwienia składania wniosków do planu, bowiem inaczej może to grozić istotnym naruszeniem procedury sporządzania planu (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 7 maja 2008 r., II SA/Ol 179/08, LEX nr 424611). Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy uchwała zmieniająca uchwałę o przystąpieniu w ten sposób zmieni obszar objęty projektem planu, że planem będzie miał być objęty teren, który do tej pory nie był uwzględniony w uchwale intencyjnej.

Drugim w kolejności zadaniem wójta jest pisemne zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzeni planu instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu (art. 17 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .). Zawiadomienie to ma charakter czysto informacyjny i na tym etapie zawiadomione instytucje i organy nie mają żadnych zadań i kompetencji w procedurze planistycznej. Nie są wymagane żadne szczególne procedury dotyczące doręczenia zawiadomienia, jego treści czy formy. Wysłanie zawiadomień może nastąpić przed zakończeniem procedury przyjmowania wniosków do planu, trudno byłoby bowiem uznać to za istotne naruszenie procedury planistycznej. Celem powiadomienia organów i instytucji opiniujących i uzgadniających jest umożliwienie im przygotowania się do wydania opinii lub uzgodnienia w toku dalszych prac nad projektem planu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

Pisaliśmy o tym również:
Linie rozgraniczające muszą być jednoznacznie ustalone
Pierwszy krok do planu miejscowego
Zanim powstanie projekt planu miejscowego