Procedura planistyczna określona w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem projektu planu w ściśle określonej kolejności. Następujące po sobie kroki procedury planistycznej są logicznym i konsekwentnym ciągiem, a często wręcz warunkują się wzajemnie. Zakończenie prac nad jednym etapem procedury pozwala przejść do następnego. Zachowanie tej kolejności i właściwe wykonanie wszystkich czynności ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości całego procesu przyjmowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pierwszym krokiem procedury planistycznej jest podjęcie przez radę gminy uchwały intencyjnej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zob. Pierwszy krok do planu miejscowego). Dalsze czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie miejscowego planu należą do organu wykonawczego.

Po podjęciu przez radę uchwały o przystąpieniu wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany ogłosić do publicznej wiadomości o podjęciu tej uchwały (art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ). Zaniechanie tego obowiązku jest istotnym naruszeniem trybu sporządzania planu, gdyż pozbawia społeczność lokalną wiedzy o projektowanym planie i możliwości uczestniczenia w procedurze jego sporządzania (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 października 2007 r., II SA/Bk 381/07, LEX nr 340417).

Ogłoszenie powinno nastąpić w trzech formach: w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie (które są obligatoryjne), a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (która jest fakultatywna, bowiem zależy od tego, czy i jak w danej miejscowości jest wykształcony zwyczaj ogłaszania). Wyjaśniając rozumienie użytego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  sformułowania "dana miejscowość" Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że należy rozumieć przez to tę miejscowość, której obszar objęty został ustaleniami planu albowiem to społeczeństwo danej miejscowości jest przede wszystkim zainteresowane treścią uchwały. Sąd podkreślił ponadto, iż okoliczność istnienia tablicy ogłoszeń we wsi nie może jeszcze przesądzać o obowiązku wójta wywieszenia obwieszczenia na tej tablicy (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2008 r., II OSK 84/08, LEX nr 448119).

W praktyce ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu może ukazać się np. w lokalnym periodyku (dzienniku, tygodniku czy miesięczniku) w postaci informacji w dziale ogłoszeń. Z kolei obwieszczenie powinno zostać wywieszone co najmniej w siedzibie organów gminy, tj. na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2008 r., II SA/Po 605/07, LEX nr 507100). Może też być zamieszczone na tablicach ogłoszeń lub w gablotach z ogłoszeniami w sołectwach czy osiedlach (dzielnicach), jeżeli takie tablice lub gabloty zostały ustawione, a także w siedzibach organów jednostek pomocniczych gminy (rad sołeckich, rad dzielnic i osiedli – jeżeli istnieją) oraz w siedzibie jednostki organizacyjnej gminy zajmującej się sprawami planowania przestrzennego, jeżeli taka jednostka została powołana. Możliwe jest nawet ogłoszenie informacji o przystąpieniu do sporządzania planu w kościele po nabożeństwach. Bardzo cennym sposobem rozpowszechnienia informacji o przystąpieniu jest również zamieszczenie takiej informacji na stronie internetowej gminy oraz na stronie internetowej jednostki organizacyjnej gminy zajmującej się sprawami planowania przestrzennego, jeżeli została powołana (i/lub stronie podmiotowej Biuletyny Informacji Publicznej gminy lub takiej jednostki organizacyjnej). Podkreślić należy, że organ wykonawczy gminy nie ma obowiązku dokonywania osobistych zawiadomień, np. właścicieli nieruchomości, które mają zostać objęte ustaleniami planu (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 września 2008 r., II SAB/Go 16/08, LEX nr 459355 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2008 r., II SA/Wr 403/06, LEX nr 459411).

Pisaliśmy o tym również:
Pierwszy krok do planu miejscowego

Przydatne materiały:
Zanim powstanie projekt planu miejscowego – o czym powinien poinformować wójt?
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)