Art. 26 ust. 3 Prawo zamówień publicznych określa ściśle okoliczności, w których zamawiający może odstąpić od wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów. Chodzi o sytuację, w której mimo uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, oferta i tak podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeśli taka okoliczność nie wystąpi, zamawiający nie może odstąpić od wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw.

Jak podkreśla Krajowa Izba Odwoławcza, zarówno z literalnego brzmienia przepisu, jak też z celu, w jakim została wprowadzona regulacja z art. 26 ust. 3 Prawo zamówień publicznych , tj. odformalizowania postępowania, pozwolenia wykonawcom, którzy złożyli oferty korzystne cenowo i merytorycznie na usunięcie uchybień w oznaczonym ustawą zakresie, wynika, że zaświadczenia uzupełnione w tym trybie mogą być oznaczone datą późniejszą niż termin składania ofert. Istotne jest wykazanie spełniania warunku na określony dzień, zatem liczy się treść dokumentu, a nie data jego wystawienia. Oczywiste jest bowiem, że jeżeli wykonawca nie posiadał danego dokumentu na dzień składania ofert i ubiega się o taki dokument w wyniku wezwania przez zamawiającego, to dokument ten będzie oznaczony datą późniejszą niż termin składania ofert. Data ta jednak, jak wskazano wyżej, pozostaje bez znaczenia dla skuteczności uzupełnienia dokumentu, jeżeli potwierdza on w swej treści spełnianie warunku na dzień składania ofert.

Na podstawie: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 22 lutego 2011 r.

Pobierz orzeczenie:
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 stycznia 2011 r., KIO 72/11

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)