W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został ustanowiony przez Gminę inwestor zastępczy na podstawie umowy oraz pełnomocnictwa.
Na czyją rzecz powinno być wniesione wadium: Zamawiającego (gminę) czy inwestora zastępczego?

W SIWZ jest zapis, iż na rzecz inwestora zastępczego.

Odpowiedź

Na podstawie art. 15 Prawo zamówień publicznych zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej, które działają jako pełnomocnicy zamawiającego. Zgodnie zaś z przepisem art. 95 § 2 Kodeksu cywilnego, czynność prawna dokonana przez przedstawiciela pociąga skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

W realiach przedmiotowej sprawy oznacza to, że zamawiającym jest nadal gmina reprezentowana przez pełnomocnika – inwestora zastępczego. Tym samym, oferta składana jest do zamawiającego – gminy i tak winna być zabezpieczona wadium, czyli wadium powinno zostać wniesione do zamawiającego – gminy.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)