W art. 3 pkt 14 ustawy o systemie oświaty zdefiniowane są zadania oświatowych jednostek samorządu terytorialnego. Gdzie mogę znaleźć kolejne zapisy prawne, które by uszczegóławiały te zadania?

Odpowiedź

Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie oświaty regulują przepisy ustawy o systemie oświaty oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Zadania jednostek samorządu terytorialnego określone są następującymi zapisami wyżej wymienionej ustawy:
- art. 5 - zakładanie i prowadzenie szkół i placówek,
- art. 5a - zadania oświatowe,
- art. 5c - zadania i kompetencje organu prowadzącego,
- art. 5d - pracownicy szkół,
- art. 5e - wykonywanie zadań jst,
- art. 14a - ustalanie sieci przedszkoli,
- art. 17 - ustalanie sieci szkół publicznych,
- art. 34a - nadzór organu prowadzącego nad działalnością szkól i placówek,
- art. 36a - 38 - powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki i odwoływanie ze stanowiska,
- art. 58 - art. 72 - organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych
- art. 77- 78 - zakłady kształcenie i placówki doskonalenia nauczycieli,
- art. 79-81 - finansowanie szkól i placówek publicznych,
- art. 82 - 90a - nadzór i finansowanie szkól i placówek niepublicznych,
- art. 90b - 90u - pomoc materialna dla uczniów.

Doskonałym narzędziem pracy dla wszystkich zainteresowanych prawnymi aspektami funkcjonowania oświaty jest serwis Prawo Oświatowe, dostarczający kompleksową informację prawną, niezbędną w zarządzaniu szkołami, przedszkolami i innymi placówkami oświatowymi. W publikacji znajdują się ujednolicone teksty aktów prawnych obejmujące całość tematyki oświatowej.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)