Świadczenia pielęgnacyjne po nowemu


Resort pracy chce żeby wysokość świadczenia pielęgnacyjnego zależała od stopnia samodzielności (bądź niesamodzielności) osoby, na którą przysługuje wsparcie. Jeżeli urzędnik oceni, że niepełnosprawny członek rodziny jest na tyle sprawny, że może wykonać wiele czynności samodzielnie, opiekun otrzyma co prawda świadczenie pielęgnacyjne, będzie ono jednak niższej wartości. Bez zmian pozostanie zakaz podjęcia dodatkowej pracy przez rodzica lub opiekuna jako warunek otrzymania świadczenia.


Minimalna wysokość świadczenia będzie wynosiła prawdopodobnie 620 zł. Duzy stopień niepełnosprawności dziecka będzie uprawniał opiekuna do uzyskania wyższego świadczenia.


Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości minimalnego wynagrodzenia?

Górna granica świadczenia pielęgnacyjnego powinna stopniowo rosnąć by docelowo osiągnąć wysokość minimalnego wynagrodzenie. Rząd szacuje, że stanie się tak w 2017 r. Przyznanie świadczenia nie będzie zależało od dochodu. Z katalogu świadczeń rodzinnych zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy, który wprowadzono niedawno, bo 1 stycznia 2013 r.


Na zmianach skorzystają przede wszystkim opiekunowie członków rodzin osób, które stały się niepełnosprawne już w dorosłym życiu. Teraz przysługuje im 520 zł specjalnego zasiłku opiekuńczego, pod warunkiem że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy minimum określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych obliczane jak do przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do niego.


Projekt wkrótce trafi do konsultacji społecznych

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który zawiera opisane zmiany, w najbliższych dniach trafi do konsultacji społecznych. Ostatnie zmiany związane ze wsparciem w razie niepełnosprawności członków rodziny weszły w życie 1 stycznia 2013 r.


Obecnie, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka oraz rodzinie zastępczej a także pozostałej rodzinie, o ile zrezygnują oni z zatrudnienia by opiekować się osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby z powodu znacznie ograniczonej możliwości samodzielnej egzystencji.


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 lat. Wsparcie nie należy się m. in. jeśli osoba sprawująca opiekę ma przyznaną emeryturę, rentę, rentę rodzinną, socjalną, zasiłek stały, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Wsparcie nie zostanie przyznane również m. in. wówczas gdy osoba wymagająca opieki ma męża lub żonę, chyba że współmałżonek jest niepełnosprawny w znacznym stopniu, albo gdy została umieszczona w niespokrewnionej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę.