PYTANIE użytkownika Lex Administracja

W związku z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od lipca 2018 r. ulegają obniżeniu wynagrodzenia starosty, wicestarosty.

Czy należy wręczyć wypowiedzenie zmieniające starostom (3-miesięczny okres wypowiedzenia), czy też jest to przepis szczególny i nie ma w tej sytuacji zastosowania Kodeks pracy? Czy wystarczy jedynie w przypadku starosty-uchwala rady powiatu z nową wysokością wynagrodzenia od 1 lipca, a w przypadku wicestarosty i skarbnika-pismo informacyjne z nowym wynagrodzeniem? Na jakie przepisy należy powołać się w treści uchwały rady powiatu oraz jaką treść powinno mieć uzasadnienie takiej uchwały?

ODPOWIEDŹ

Do pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania nie ma zastosowania wypowiedzenie zmieniające.

Uzasadnienie

Wysokość wynagrodzenia starosty określa uchwała rady gminy podejmowana na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym – dalej u.s.p. w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.p.s. Uchwała ta musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, – dalej r.w.p.s. 2018, które od 1.07.2018 r. w porównaniu do rozporządzenia Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – dalej r.w.p.s., obniża dolne i górne widełki wynagrodzenia zasadniczego starosty. 

Analogicznie w przepisach płacowych obniżeniu od dnia 01.07.2018 r. ulegną dolne i górne widełki wynagrodzenia zasadniczego wicestarosty, ustalanego przez starostę. Z kolei bez zmian pozostanie wynagrodzenie skarbnika powiatu, uregulowane od 1.07.2018 r. tabeli B załącznika nr 2 do r.w.p.s. 2018 w porównaniu do tabeli III załącznika nr 3 do r.w.p.s. Wobec ww. pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania (starosty, wicestarosty) oraz powołania (skarbnik powiatu) nie dokonuje się wypowiedzenia zmieniającego z art. 42 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., które ma zastosowanie w przypadku jednostronnej zmiany warunków pracy i płacy, zawartych w umowie o pracę, dokonywanej przez pracodawcę (wyrok SN z 23.11.2001 r., I PKN 699/00; wyrok SN z 20.06.2001 r., I PKN 488/00). 

W orzecznictwie podkreśla się w odniesieniu do starosty zarówno uprawnienie rady powiatu do zmiany uchwałą jego wynagrodzenia oraz konieczność wprowadzenia tej zmiany z zachowaniem okresu wypowiedzenia (wyrok SN z 09.10.2006 r., II PK 27/06). W sytuacji, gdy wynagrodzenie starosty aktualnie przekracza obniżone od 1.07.2018 r. wynagrodzenie zasadnicze i miałoby zostać zostać dostosowane do nowej górnej (obniżonej) granicy widełek, uchwała powinna zostać wydana na podstawie art. 12 pkt 2 u.s.p. w zw. z art. 9 ust. 2 u.p.s. i wejść w życie od 1.07.2018 r., z uzasadnieniem wskazującym na zmianę przepisów płacowych.

Gdyby natomiast wynagrodzenie starosty miało zostać obniżone poniżej nowej górnej granicy widełek, powinien zostać zachowany okres wypowiedzenia uzależniony od okresu zajmowania stanowiska starosty (art. 36 § 1 k.p., a uzasadnienie byłoby uzależnione od motywów działania rady powiatu. Analogiczne powinno być postępowanie starosty wobec wicestarosty lub skarbnika powiatu i wskazania nowej wysokości wynagrodzenia w piśmie.