Ustawa o działach administracji rządowej wchodzi w życie 29 lutego. Dostosowuje ona strukturę administracji do nowych zadań.

Szerokie kompetencje minister rozwoju

Jak mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan, ustawa wzmacnia pozycję Jadwigi Emilewicz, szefowej resortu rozwoju, dając jej wpływ na energetykę odnawialną, w zakresie rozwoju i wykorzystania energetyki prosumenckiej i rozproszonej. - W tym zakresie konieczne będzie współdziałanie z ministrem klimatu, który zajmie się OZE – dodaje.

 


Ekspert wyjaśnia, że w Ministerstwie Klimatu funkcjonuje już pełnomocnik rządu ds. OZE, który ma się zajmować m.in. wykorzystaniem OZE, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej. Jednocześnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych ma zostać powołany pełnomocnik ds. morskiej energetyki wiatrowej. - Kompetencje w zakresie OZE są podzielone pomiędzy wielu ministrów, co nie będzie ułatwiało pracy, a na pewno będzie wymagało współpracy i koordynacji – uważa Dominik Gajewski.

Współpraca też przy odpadach

Minister Klimatu będzie odpowiedzialny za gospodarkę odpadami, w tym jako element gospodarki o obiegu zamkniętym. Ministerstwo Rozwoju będzie odpowiedzialne za transformację do gospodarki  obiegu zamkniętego. - W tym przypadku konieczne będzie współdziałanie między tymi resortami – ocenia ekspert Lewiatana.

Czytaj też: Nowelizacja ustawy o działach administracji zmieni ponad 100 ustaw>>

Wyodrębnienie działu aktywa państwowe podyktowane jest potrzebą zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania mienia państwowego, zwiększenia jego wartości oraz realizacji polityki gospodarczej państwa.

Inne zmiany w ustawie

Ustawodawca dokonuje również zmian w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej „członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”. Doprecyzowuje zakres poszczególnych spraw objętych kompetencją ministra kierującego tym działem oraz przenosi z tego działu do działu „sprawy zagraniczne” problematykę działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania UE oraz polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie.

Ustawa wprowadza również zmiany dotyczące Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Dotychczas Pełnomocnik znajdował się w strukturze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w wyniku dokonanych zmian będzie Sekretarzem Stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rodziny.