Odpowiedź

Przejście linii kablowej pod dnem rowu i nad rowem melioracyjnym nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonanie przepustu na rowie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego , w związku z art. 9 ust. 2 pkt 2 Prawa wodnego .

W myśl przepisu art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b Prawa wodnego , przepisy pr. wod. dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe m.in. linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń. To co płynie rowem pr. wod. nie zalicza do wód powierzchniowych, gdyż rowów nie wymienia w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a Prawa wodnego , w którym do śródlądowych wód płynących zalicza wody w ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach, z których cieki biorą początek.

Wykonanie przepustu na rowie stanowi przebudowę rowu, czyli urządzenia wodnego, a stosownie do przepisu art. 9 ust. 2 pkt 2 Prawa wodnego , przepisy Prawa wodnego dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio m.in. do przebudowy tych urządzeń.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)