Wojewoda wygasił zarządzeniem zastępczym mandat wójta gminy.

Jako podstawę wskazał utratę prawa wybieralności w związku ze skazaniem go prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności, za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.


Wójt wniósł skargę na zarządzenie zastępcze. Argumentował między innymi, iż przez rok swojej pracy wykazał się pozytywnym działaniem dla rozwoju gminy.
 

NSA przypomniał, iż przepis art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. Nr 95, poz. 602 ze zm.) wyraźnie wskazuje jako przyczynę utraty prawa wybieralności fakt skazania osoby za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.


Dlatego też wydając zarządzenie zastępcze, wojewoda nie był uprawniony do oceny pracy wójta, choćby jego zasługi rzeczywiście zyskały uznanie lokalnej społeczności i rady gminy – uznał NSA.


Na podstawie:
Wyrok NSA z 17 czerwca 2014 r., sygn. akt II OSK 879/14, prawomocny