Zgodnie z ustawą o płatnościach wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego składa się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja, a korektę wniosku do dnia 31 maja roku, w którym dany wniosek został złożony.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce wydłużyć terminy składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego do 31 maja, a zgłaszania korekt wniosków do 15 czerwca.  Uzasadnia to postulatami zgłaszanymi przez organizacje rolnicze i społeczne wskazujące, że tegoroczna kampania składania wniosków odbywa się w bardzo trudnych dla rolników warunkach ekonomicznych, wywołanych wysokim wzrostem kosztów prowadzenia działalności rolniczej. Wielu rolników nie podjęło jeszcze decyzji o planowanych zasiewach w swoich gospodarstwach, oczekując stabilizacji cen na podstawowe środki do produkcji rolnej. Sytuację pogarszają też niekorzystne warunki pogodowe do uprawy i siewu roślin, panująca w kraju susza.

 

Resort wskazuje, że wydłużenie tych terminów jest zgodne z oczekiwaniami polskich rolników, którzy będą mieli więcej czasu na wypełnienie wniosków o przyznanie płatności za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku oraz zgłoszenie ewentualnych zmian do ww. wniosków.

Projektu rozporządzenia proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia