Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W projekcie proponuje się doprecyzowanie przepisów dotyczących sposobu oraz formy przekazywania sprawozdania do regionalnych izb obrachunkowych.

Projekt przewiduje m.in. dodanie tabeli przedstawiającej enumeratywne wyliczenie grup składników „wydatków poniesionych na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30a ust. 1 Karty Nauczyciela ”. Ujęcie w dodatkowej tabeli formularza składników wynagrodzenia w zaproponowany w projekcie sposób, ma być podstawą do pełniejszej analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia w grupach poszczególnych składników.

Proponowana przez MEN zmiana rozporządzenia nie niesie skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązek wypłacania co najmniej średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela , został bowiem wprowadzony w 2000 r. Od momentu wprowadzenia powyższego obowiązku jednostki samorządu terytorialnego muszą mieć zapewnione środki finansowe na monitorowanie wykonania obowiązku ustawowego wypłacania nauczycielom na swoim terenie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu.

Na podstawie: www.men.gov.pl, stan z dnia 8 lutego 2011 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674)