Szkolenie pt. Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa oświaty 2016 - nowe zasady organizowania wspólnej obsługi szkół, przedszkoli i placówek w samorządowych centrach usług wspólnych odbędzie się 1 kwietnia w Warszawie.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku nowe brzmienie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty zabiera jednostkom samorządu terytorialnego prawo do organizowania jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, które w dotychczasowej formie mogą jednak działać jeszcze co najwyżej w roku 2016.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad organizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości gminnych, powiatowych, wojewódzkich jednostek budżetowych oświaty w samorządowych centrach usług wspólnych (SCUW) zastępujących od roku 2016/2017 zespoły ekonomiczno-administracyjnej obsługi oświaty (ZEAS). Na szkoleniu omówione zostaną również zasady rachunkowości szkół i placówek, księgowania przychodów i kosztów, dochodów i wydatków budżetowych w zakresie najważniejszych operacji gospodarczych w szkołach, przedszkolach i placówkach oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego oświaty za rok 2015. Na szkoleniu omówione zostaną również obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku zmiany ustawy o rachunkowości i zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w zakresie planów kont.

Odbiorcy szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do dyrekcji oraz głównych księgowych i księgowych szkół, przedszkoli, placówek, kierowników i księgowych zespołów wspólnej obsługi administracyjno-finansowej oświaty (ZEAS, ZOS, BOS), kierowników centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo - wychowawczych i jednostek obsługujących żłobki, a także wydziałów oświaty i organów prowadzących.

Program szkolenia:
1. Finanse publiczne oświaty 2016 - szkoła, przedszkole i placówka jako ustawowo utworzona jednostka budżetowa, specyfika rachunków dochodów własnych oświaty, zasady prowadzenia gospodarki budżetowej oświaty.
2. Obowiązek zatrudniania głównego księgowego w jednostkach budżetowych oświaty jako reżim prawno-finansowy ustawy o finansach publicznych a zasady organizowania i prowadzenia wspólnej obsługi księgowej jednostek budżetowych oświaty w biurach obsługi lub w zespołach obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, przedszkoli i placówek oraz żłobków wg. zasad obowiązujących do końca 2015 roku i w roku 2016.
3. Samorządowe Centra Usług Wspólnych i nowe obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku zasady prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i księgowej szkół, przedszkoli, placówek, żłóbków.
4. Przekształcenie / likwidacja biur obsługi oświaty oraz zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, przedszkoli i placówek, żłobków w Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - zasady dostosowania do nowych przepisów i ostateczny termin likwidacji ZEAS.
5. Kompetencje dyrektora szkoły, przedszkola, placówki a kompetencje i odpowiedzialność kierownika jednostki obsługującej - wymogi kwalifikacyjne dla pracowników jednostki obsługującej oraz zasady niezatrudniania w szkole, przedszkolu placówce głównego księgowego.
6. Jednostka obsługująca a szkoły, przedszkola, placówki, żłobki jako jednostki obsługiwane w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych - zasady wypełniania obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.
7. Polityka rachunkowości szkoły, przedszkola, placówki, żłobka w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w roku 2016.
8. Zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w jednostkach budżetowych oświaty w roku 2016 - omówienie obowiązujących od 1 stycznia 2016 zmian w ustawie o rachunkowości oraz nowych zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów z 5 lipca 2010 ws. planów kont.
9. Problem VAT w oświacie - zasady ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych, w tym z uwzględnieniem mechanizmu odwróconego obciążenia VAT, centralizacja rozliczeń VAT, analiza nieprawidłowości w zakresie tzw. księgowania VAT z konta dochodów.
10. Zasady rocznego rozliczenia subwencji oświatowej, w tym środków na zadania na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ramach rozdziałów 80149 i 80150 oraz środków na wydatki jednostek budżetowych oświaty za rok 2015 i w roku 2016.
11. Szczególne rozwiązanie systemowe zawarte w ustawie o finansach publicznych w zakresie realizacji dochodów budżetowych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym - praktyczne zastosowanie artykułów 60-67 ustawy finansach w jednostkach budżetowych oświaty i przykłady nieprawidłowości występujących przedszkolach, zasady ustalania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu, problem umów cywilno-prawnych zawieranych z rodzicami.
12. Zasady ustalania stanu należności i zobowiązań budżetowych jednostek oświaty w roku 2016 - definicja, rodzaje należności i zobowiązań, zasady wyceny i zasady ich księgowania na moment początkowego ich ujęcia ich ujęcia i na dzień bilansowy.
13. Zasady ustalania stanu należności i zobowiązań jednostek oświaty w ramach rachunku dochodów własnych oświaty w roku 2016.
14. Zasady ustalania stanu zaangażowania budżetu / planu finansowego jednostek oświaty - definicja, zasady wyceny, zasady księgowania oraz różnica pomiędzy zaangażowaniem a zobowiązaniami, zaangażowanie na 31.12.2015.
15. Aktywa obrotowe i aktywa trwałe gminy, miasta, powiatu, województwa oraz Skarbu Państwa w jednostkach budżetowych oświaty - definicja, zasady wyceny i zasady ich księgowania w roku 2016.
16. Problem szczególny dot. zasad przyjmowania na własność JST podręczników przekazanych przez MEN - wyceny podręczników i sposób ich księgowania, zastosowanie konta 840 w praktyce.
17. Problem szczególny dot. zasad przyjmowania na własność JST podręczników i materiałów zakupionych z dotacji celowej - wycena podręczników i materiałów i sposób ich księgowania, zastosowanie konta 300 w praktyce.
18. Grupowanie przychodów i kosztów, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów oraz zasady ustalania wyniku finansowego jednostek oświaty za rok 2015 oraz ich księgowanie w roku 2016 po zmianach ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 ws. planów kont - zasady ustalania i zasady księgowania przychodów i kosztów działalności operacyjnej podstawowej, działalności operacyjnej pozostałej, działalności finansowej, zmiany w zakresie działalności nadzwyczajnej.
19. Obowiązki sprawozdawcze i terminy przekazywania sprawozdań rocznych obowiązujące w jednostkach oświaty w zakresie wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie zadań własnych i zleconych, w zakresie planu finansowego rachunku dochodów własnych oświaty - zasady sporządzenia sprawozdań typu "Rb".
20. Zasady sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015 szkoły, przedszkola, placówki, żłobka - eliminowanie wzajemnych rozliczeń szkoła/OPS na przykładzie realizacji programu dożywiania.
21. Odpowiedzi na pytania - dyskusja.

Sprawdź szkolenie
Nowe zasady organizowania wspólnej obsługi szkół, przedszkoli i placówek w samorządowych centrach usług wspólnych