Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.
Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej przedstawiło burmistrzowi wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gminy. We wniosku ustalono cenę opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości 2,88 zł netto za metr sześcienny.

Burmistrz zatwierdził poprawność kalkulacji taryf.

Ostatecznie jednak rada miejska uchwaliła inne taryfy, bo podwyższone o 3% (10 gr brutto) niż przedstawione przez przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej i zatwierdzone przez burmistrza.

Wojewoda zaskarżył uchwałę rady miasta.

WSA uznał, iż skarga jest zasadna.

Sąd przypomniał, iż rada gminy zatwierdza tylko taryfy pozytywnie zweryfikowane przez wójta zaś odmawia ich zatwierdzenia, gdy w ocenie organu wykonawczego, taryfy sporządzone zostały niezgodnie z przepisami prawa.

Natomiast rada gminy nie dokonuje samodzielnie weryfikacji pod względem legalności i celowości sporządzania taryf – uznał WSA.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 12 listopada 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 743/14, nieprawomocny

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.