Przedmiotem sporu w sprawie była możliwość zwrotu kierowcy dokumentu prawa jazdy kategorii A, C i C+E w sytuacji, gdy prawomocnym wyrokiem sądu karnego orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dla prowadzenia których wymagana jest kategoria B prawa jazdy.

Starosta odmówił kierowcy wydania prawa jazdy kategorii A, C, CE.

Mężczyna wniósł skargę do sądu administracyjnego.

Uznał, że organ administracji nie może rozszerzać zakazu orzeczonego przez sąd karny. To sąd bowiem a nie organ orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów.

WSA uznał skargę za zasadną.

W ocenie sądu wprowadzenie w art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627), zasad dotyczących odmowy zwrotu (wydania) dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a sprowadzających się do obligatoryjnego rozszerzenia zakresu dolegliwości poza granice określone prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego, narusza zasadę zakazującą ponownego karania obywatela za ten sam czyn za jaki wymierzona mu została już uprzednio kara przez sąd powszechny.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Sądy powszechne badają motywację sprawcy, która towarzyszyła popełnieniu czynu zabronionego.

Sądy powszechne ograniczają zakaz prowadzenia pojazdów kategorii B dopiero wtedy gdy ustalą, że okoliczności sprawy wskazują, że kierujący nie dopuściłby się podobnego zachowania prowadząc samochód ciężarowy. Badanie to odbywa się w ramach kształtowania represji karnej z punktu widzenia prewencji szczególnej i ogólnej.

Ukształtowana w ten sposób w wyroku sądu karnego kara (w tym orzeczone środki karne) uwzględnia obowiązek tego sądu do takiego jej skonstruowania by zapewniała w maksymalny możliwy sposób bezpieczeństwo ruchu drogowego - wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 8 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Po 1034/16, nieprawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów