Zgodnie z ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych w ramach wspierania inwestycji przekazywane będą środki m.in. na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych oraz dróg gminnych. Z funduszu będą mogły też być finansowane mosty lokalizowane w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych lub gminnych, zwane "zadaniami mostowymi".

Dodatkowo przewidziane są pieniądze na budowę, przebudowę lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych lub gminnych o znaczeniu obronnym. Wypłat dla samorządów dokonuje wojewoda na zadania drogowe i mostowe, za pośrednictwem ministra infrastruktury mogą ubiegać się o środki na zadania obronne. Dokumenty będą przyjmowane do 12 kwietnia.

Wysokość dofinansowania ze środków funduszu na zadania powiatowe i gminne będzie uzależniona od dochodów danego samorządu - im niższy dochód własny jednostki, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść aż do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

 

Środki będą na drogi nowe i stare

- Przyjmujemy wnioski zarówno na budowę nowych dróg, ale i  modernizację i remonty dróg istniejących, np. tych, które mają mniejszą szerokość, a już są wybudowane i wójtowie chcą zmodernizować je tak, żeby mieszkańcy mogli swobodnie jeździć. Tu nie ma obostrzeń jak w dotychczasowych programach rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej – podkreśla wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Czytaj też: Będzie więcej pieniędzy na drogi lokalne

Podlaskie samorządy otrzymają w 2019 r. na budowę, przebudowę oraz remonty dróg gminnych i powiatowych ponad 332 mln zł. Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie ok. 82 mln na każdy kolejny rok. Łącznie kwota wsparcia adresowanego do podlaskich dróg lokalnych wyniesie 414 mln zł. - To rewolucyjny ruch w zakresie wspomagania rozwoju infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej – mówi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Kwota w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa mazowieckiego to 497,6 mln zł, z czego ponad 379,7 mln zł przeznaczone będzie na dofinansowanie zadań zgłoszonych w ramach bieżącego naboru.

Czytaj też: Drogi samorządowe będą finansowane przez specjalny fundusz

Ile wniosków o dofinansowanie dróg może zgłosić samorząd?

Zgodnie z ustawą środki Funduszu pochodzą m.in. z wpłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - nie mniej niż 1,4 mld zł rocznie, dotacji celowej z budżetu państwa z części ministra obrony narodowej - 500 mln zł rocznie, części budżetowej ministra infrastruktury, wpłat Lasów Państwowych czy wpłat spółek.

Gminy mogą złożyć dwa wnioski i otrzymać środki z budżetu państwa na dofinansowanie dwóch zadań, natomiast powiaty ziemskie oraz miasta na prawach powiatu mogą złożyć trzy wnioski i otrzymać dofinansowanie na realizację trzech zadań.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć ustawowy zarządca drogi, odpowiednio: dla dróg powiatowych – zarząd powiatu, prezydent miasta, prezydent miasta na prawach powiatu, dla dróg gminnych – wójt, burmistrz, prezydent miasta, prezydent miasta na prawach powiatu.