Skarżący zwrócił się do wójta z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej odnośnie remontów drogi gminnej prowadzącej do posesji wójta. Chciał się dowiedzieć, jakich użyto materiałów, w jakiej ilości oraz jaki odcinek drogi był remontowany. Zdaniem wójta żądane informacje stanowiły informację przetworzoną, dlatego wezwał wnioskodawcę do wykazania szczególnego interesu publicznego w ich pozyskaniu. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu odmówił jej udzielenia.

Informacji możemy udzielić, ale tylko w interesie publicznym

W uzasadnieniu decyzji wyjaśnił, że na dzień złożenia wniosku gmina nie dysponowała żądaną informacją. Jej wytworzenie wymagałoby podjęcia dodatkowych, pracochłonnych czynności. Należałoby bowiem odszukać dokumenty związane z remontem, faktury zakupu materiałów oraz wykonanych robót budowlanych, jak też kosztorysy powykonawcze. W związku z tym, tylko szczególny interes w uzyskaniu takiej informacji uzasadniałby taki wysiłek.

Czytaj też: WSA: Za budowę sieci kanalizacyjnej nie zapłaci odbiorca

Tego samego zdania było Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Organ odwoławczy podkreślił, że w przypadku, gdy udostępnienie żądanej informacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności, w tym sięgnięcia do dokumentacji źródłowej, chodzi zazwyczaj o informację przetworzoną. Jej uzyskanie jest oczywiście możliwe, ale wnioskodawca musi uzasadnić swoje żądanie ważnym interesem publicznym (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Wnioskodawca nie podjął nawet takiej próby. Jego odpowiedź na wezwanie wójta zawierała jedynie polemikę, co do interpretacji pojęcia - informacja przetworzona.

Kiedy informacja publiczna jest przetworzona

  • Sąd Administracyjny w Białymstoku podkreślił, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zawiera definicji pojęcia "informacja przetworzona". Jego wykładni podjęło się orzecznictwo sądów administracyjnych. Zgodnie z akceptowanym powszechnie stanowiskiem informacja publiczna będzie miała charakter informacji przetworzonej, gdy:
  • w chwili złożenia wniosku nie istnieje w kształcie objętym wnioskiem; organ posiada jedynie informacje proste, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych czynności analitycznych, organizacyjnych i intelektualnych;
  • jej przygotowanie wymaga ponadstandardowego nakładu pracy po stronie organu, użycia dodatkowych sił i środków, gdyż jest to informacja przygotowywana "specjalnie" dla wnioskodawcy wedle wskazanych przez niego kryteriów;
  • jej przygotowanie wykracza poza zakres działań mieszczących się w ramach podstawowych kompetencji organu;
  • jej źródłem są materiały znajdujące się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, jednak jest informacją jakościowo nową, nieistniejącą dotychczas w przyjętej treści i postaci, odpowiadającą kryteriom wskazanym przez wnioskodawcę;
  • której przygotowanie, z uwagi na szeroki pod względem przedmiotowym, podmiotowym, czasowym zakres wymaga analizy znacznej ilości dokumentów.

 

Koszt przygotowania informacji musi się kompensować

W realiach sprawy treść żądania (remont odcinka drogi za okres kilku lat) oraz forma udostępnienia (na piśmie), wymagała od pracowników gminy wytworzenia nie istniejącego dotychczas dokumentu. W tym celu konieczny byłby ponadstandardowy nakład pracy z ich strony, a może nawet zapewnienie przez wójta dodatkowych sił i środków do pomocy. Wytworzony dokument byłby jakościowo nową informacją, przygotowaną specjalnie dla wnioskodawcy i wg podanych przez niego kryteriów.

Powyższe cechy żądanej informacji obligowały skarżącego, aby ujawnił wójtowi szczególny cel publiczny, który uzasadniałby taki wysiłek po stronie gminy. Chodziło zatem, aby wykazał, że żądana, szczegółowa informacja o remoncie odcinka drogi gminnej posłuży np. poprawie funkcjonowania struktur państwowych i publicznych.

Tymczasem skarżący w ogóle nie odniósł się do tego nakazu, przedstawiając swoją interpretację pojęcia "informacja przetworzona". W takiej sytuacji wójt nie miał wyjścia i stosownie do 16 ust. 1 ustawy musiał odmówić żądania wnioskodawcy.

Zobacz również w SIP LEX, jak przebiega proces udostępnienia informacji przetworzonej.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 30.08.2018 r. II SA/Bk 291/18.