W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego przekazywanego w formie elektronicznej, w projekcie rozporządzenia, wskazano trzy sposoby uwierzytelniania takiego wniosku, które wynikają z aktualnie obowiązujących, w zakresie dokonywania czynności drogą elektroniczną w postępowaniach administracyjnych, przepisów prawa. Formularz będzie można uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Projekt rozporządzenia określa ponadto: wzór nowego dowodu osobistego, sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego (w tym wymogi techniczne fotografii załączanej do wniosku składanego w formie elektronicznej), sposób i tryb odbioru dowodu osobistego, sposób i tryb postępowania w sprawach utraty i uszkodzenia dowodu osobistego, sposób i tryb postępowania w sprawach zwrotu dowodu osobistego, a także sposób i tryb postępowania w przypadku unieważnienia dowodu osobistego.

W projekcie rozporządzenia określono również siedem wzorów formularzy związanych z procesem wydawania i unieważniania dowodów osobistych.

Projekt rozporządzenia wskazuje katalog wnioskodawców uwzględniający różne przypadki braku pełnej zdolności do czynności prawnych osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego oraz katalog osób mogących odebrać dowód osobisty w przypadku różnych wariantów zdolności do czynności prawnych prawnej z uwzględnieniem formy złożenia wniosku.

Przy ustalaniu tożsamości przyszłego posiadacza dowodu osobistego, w projekcie rozporządzenia określono precyzyjnie środki jej weryfikacji, którymi będą: poprzedni dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy oraz dane zawarte w dostępnych ewidencjach.

W projekcie rozporządzenia wprowadzono rozwiązania mające zapewnić szybkie i sprawne wyeliminowanie dowodu osobistego z obrotu prawnego, do których należą w szczególności: obowiązek niezwłocznego przekazywania przez konsula zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego oraz obowiązek niezwłocznego wprowadzania informacji o numerze i serii unieważnionego dokumentu do wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Zgodnie z projektem, unieważnienie dowodu osobistego będzie następować przez wprowadzenie do Rejestru Dowodów Osobistych informacji o dacie i przyczynie unieważnienia dokumentu. Rozwiązanie polegające na unieważnieniu dowodu osobistego w centralnym rejestrze, jakim będzie Rejestr Dowodów Osobistych, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu prawnego, ponieważ informacja o unieważnieniu dokumentu z chwilą jego dokonania będzie znana wszystkim organom mającym dostęp do tego rejestru.

Format i wymiary dokumentu nie ulegną zmianie w stosunku do obecnie obowiązujących rozwiązań.

Wymogi techniczne fotografii załączonej do wniosku zostały określone w sposób analogiczny do rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. Nr 152, poz. 1026), co ma umożliwić wnioskodawcom wykorzystanie jednej fotografii, zarówno przy ubieganiu się o dowód osobisty, jak i o paszport.

Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 1 lipca 2011 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131).

Na podstawie: www.mswia.gov.pl, stan z dnia 17 stycznia 2011 r.