Stowarzyszenie Watchdog Polska SA zwróciło się drogą mailową do urzędu miejskiego w Jastrzębiu Zdroju o przekazanie wykazu imiennego nagród, które otrzymali pracownicy w ostatnich latach.

Brak e-podpisu

Burmistrz wydał 22 lutego 2016 r. decyzję odmowną ze względu na to, że żądana informacja mimo, że jest informacją publiczną, to nie może być udostępniona z powodu konieczności przetworzenia i dużego nakładu pracy. Powstał problem, gdyż Stowarzyszenie w swoim piśmie nie zamieściło podpisu (nawet elektronicznego).

Czytaj: WSA: wysokość nagród otrzymanych przez pracowników urzędu gminy jest jawna

Organ powołał się m.in. na art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Według tego przepisu "jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się."

 


Sprawa została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i SKO w Katowicach, a ten uchylił decyzję organu. Stwierdził bowiem, że według kodeksu postępowania administracyjnego, organ powinien wezwać Stowarzyszenie do uzupełnienia wniosku o stosowny podpis.

Odpowiedź ma być szybka

SKO podkreśliło, że dostęp do informacji publicznej jest odformalizowany, wnioski powinny być załatwiane sprawnie. Jednak podpis wnioskodawcy jest niezbędny, więc wniosek trzeba uzupełnić.

Stowarzyszenie odwołało się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA w Gliwicach 13 września 2016 r. oddalił skargę, powołując się na obowiązującą linię orzeczniczą.

Stowarzyszenie nie zgodziło się z tym wyrokiem i złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego stawiając zarzut naruszenia:

  • art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, według którego można uzyskać dane nawet
  • przez zastosowanie art. 63 ust. 3a) kpa podanie, zgodnie z którym podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
  • art. 61 ust. 1 Konstytucji

 

Radca prawny Stowarzyszenia Adam Kuczyński zaznaczył, że rok temu zmieniła się linia orzecznicza w sprawie podpisu przy wnioskach elektronicznych. Kiedy Stowarzyszenie składało wniosek, nie było stanowisko sądów nie było jasne. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej przez długie lata nie wymagały podpisu.

Czytaj: Na wniosku o udostępnienie informacji publicznej wystarczą same inicjały

NSA: podpis musi być

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Stowarzyszenie. Jak zaznaczył sędzia sprawozdawca Przemysław Szustakiewicz - rację ma skarżący, że linia orzecznicza jest już utrwalona.

Zdaniem sądu wydanie przez organ decyzji w trybie art. 16 u.d.i.p., pomimo braku podpisu pod wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej stanowiłoby naruszenie przepisów art. 64 kpa. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie., w tym między innymi wymogi formalne (art. 63 kpa). Nadto zauważyć należy, że podanie wniesione pisemnie albo ustnie powinno być podpisane przez wnoszącego.

Trzeba wezwać wnioskodawcę

Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania - przypomniał sędzia Szustakiewicz.

Natomiast z art. 63§ 3a kpa wynika, że podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Zatem, gdy organ zamierza wydać decyzję administracyjną w trybie art. 16 u.d.i.p., a wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie ma podpisu, i ten brak nie został uzupełniony w trybie art. 64 § 2 kpa., to wniosek ten podlega pozostawieniu bez rozpoznania. W takiej sytuacji niedopuszczalne jest merytoryczne rozpoznanie wniosku obarczonego brakami formalnymi

 

Sygnatura akt I OSK 475/17, wyrok z 6 grudnia 2017 r.