Dotacje będą udzielane jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, a także spółki prawa cywilnego i handlowego. W ramach programu przewidziano dofinansowanie do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak cena za jedną tonę usuniętych wyrobów azbestowych nie powinna być wyższa niż 680 zł. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2016 roku.

Z dostępnej kwoty 4 mln zł 1,65 mln zł stanowią środki z WFOŚiGW w Olsztynie. Pozostała kwota (blisko 2,35 mln zł) to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: www.wfosigw.olsztyn.pl, stan z dnia 29 stycznia 2016 r.