Zamawiający otrzymał wadium od osoby, która nie bierze udziału w przetargu.

Co w takiej sytuacji powinien zrobić zamawiający?

Odpowiedź

W przypadku wniesienia wadium przez podmiot, który nie złożył oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający niezwłocznie zwraca wadium temu podmiotowi.

Uzasadnienie

Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie interesów zamawiającego poprzez materialne zagwarantowanie podpisania umowy ze strony wykonawcy, którego oferta została wybrana. Z tego też powodu art. 45 ust. 3 Prawa zamówień publicznych  stanowi, iż wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium jest nierozerwalnie związane z ofertą składaną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skoro zatem oferta nie została złożona, wadium jest bezprzedmiotowe. Zamawiający winien je niezwłocznie zwrócić podmiotowi, który to wadium wniósł.

Wskazać należy nadto, iż podmiot, który nie złożył oferty nie jest wykonawcą w rozumieniu przepisów p.z.p., które za wykonawcę uznają osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 Prawa zamówień publicznych ). Na etapie postępowania następującym po upływie terminu składania ofert status wykonawcy uzyskuje podmiot, który złożył ofertę. Ponieważ - pomimo wniesienia wadium przez określony podmiot - oferta nie została przez ten podmiot złożona, nie jest on wykonawcą w rozumieniu p.z.p. Do zwrotu wadium w analizowanej sytuacji nie będą miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych , w szczególności art. 46 ust. 1 i 2.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)