Rada gminy ustaliła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nałożyła na osoby składające deklarację obowiązek podania między innymi danych w postaci numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail.

Prokurator zaskarżył taki zapisów uchwały.

Zdaniem organu ani ustawa o samorządzie gminnym ani ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) nie dają radzie kompetencji do nałożenia na zobowiązanego do złożenia deklaracji, obowiązku w postaci wskazywania zakwestionowanych danych.

WSA uznał skargę za zasadną.

Sąd zwrócił uwagę, iż deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna zawierać jedynie takie dane, które konieczne są do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty.

W związku z tym żądanie podania danych w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu stanowi przekroczenie upoważnienia wynikającego z art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nie są to bowiem informacje niezbędne do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Deklaracja w sprawie wzoru opłat za gospodarowanie odpadami nie może służyć innym celom niż tylko obliczeniu przez składającego taką deklarację opłaty – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Krakowie z 29 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 652/15, nieprawomocny