Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.Na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego przedsiębiorca rozpoczął działalność wymagającą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Działalność ta jest niezgodna z powyższym planem. Właściciel działki nie wykonał żadnych robot budowlanych, działka i obiekty budowlane znajdujące się na niej stanowią jego własność. Właściciel zarejestrował działalność (produkcja z tworzyw sztucznych).

Jaki organ i w jakim trybie może podjąć stosowne działania w tym zakresie, by doprowadzić do zlikwidowania działalności w tym miejscu?

Odpowiedź:

W przedmiotowym przypadku działania mogą podjąć starosta lub marszałek województwa (w przypadku przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko).


Możliwe jest przeprowadzenie kontroli na podstawie art. 379 w zw. z art. 378 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś. Wyniki kontroli organ może następnie przekazać wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, który podejmie stosowne działania w zakresie swojej właściwością, bądź też wydać decyzję, o której mowa w art. 362 p.o.ś.


W przypadku, gdy w wyniku prowadzonej działalności występuje negatywne oddziaływanie na środowisko, starosta lub marszałek województwa jest uprawniony do wydania decyzji nakładającej obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego (por.: art. 362 w zw. z art. 378 ust. 1 i 2a p.o.ś.).

Należy tu podkreślić, że decyzja ta nie może nakładać obowiązku zaprzestania oddziaływania na środowisko (por.: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 maja 2010 r., II SA/Ke 256/10, LEX nr 674203), a zatem raczej nie będzie "wymuszała" likwidacji prowadzonej działalności.


Działania może też podjąć wojewódzki inspektor ochrony środowiska, który zgodnie z art. 367 ust. 1 p.o.ś. może wstrzymać użytkowanie instalacji, jeżeli jest ona eksploatowana bez wymaganego pozwolenia na korzystanie ze środowiska (lub z naruszeniem warunków tego pozwolenia). Jest to uprawnienie, a nie obowiązek organu (por.: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2007 r., IV SA/Wa 1790/06, LEX nr 337745). Jeżeli działalność powodowałaby pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażałaby życiu lub zdrowiu ludzi, WIOŚ byłby obowiązany do wydania decyzji o wstrzymaniu tej działalności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapobieżenia pogarszaniu stanu środowiska (por.: art. 364 p.o.ś.).
Żaden z zastosowanych trybów nie daje gwarancji całkowitej likwidacji działalności.

Uzasadnienie:

Sama niezgodność prowadzonej działalności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie stanowi przesłanki jej likwidacji. Przesłanki takiej nie stanowi również brak wymaganej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ nie warunkuje ona możliwości realizacji danego przedsięwzięcia lub podjęcia danej działalności.
Działalność opisana w pytaniu powoduje emisje substancji zanieczyszczających do powietrza i z tego powodu prawdopodobnie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - pod warunkiem, że emisja ta jest zorganizowana (z użyciem środków technicznych do tego przeznaczonych) - art. 220 ust. 1 p.o.ś.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.