Czy zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) - dalej z.u.s.o., w przypadku zwrotu kosztów dotacji za dzieci nie będące mieszkańcami gminy dotującej od miesiąca wrzesień 2013 r., wydatki bieżące stanowiące podstawę udzielenia dotacji powinny zostać pomniejszone o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa?


Odpowiedź


Kwota wydatków bieżących powinna zostać pomniejszona.

Uzasadnienie

Tak zwana "ustawa przedszkolna", wprowadziła nowe rozwiązania m.in. w kwestii dotowania szkół i placówek prowadzonych przez osoby prywatne.


Zmianom przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), towarzyszy wiele przepisów przejściowych. Jednym z nich jest zapis art. 14 z.u.s.o., regulujący problem przedstawiony przez Autora pytania. Stosownie do zapisu art. 14 ust. 2 z.u.s.o., jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 u.s.o., otrzymywanej przez gminę i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji.


Z części powołanego przepisu wynika, że kwota wydatków bieżących, stanowiących podstawę zwrotu dotacji powinna zostać pomniejszona również o kwotę dotacji celowej otrzymywanej przez gminę dotującą z budżetu państwa.

Warto dodać, że z dniem 1 września 2015 r. wejdą w życie znowelizowane zapisy art. 90 u.s.o., które przewidują ten sam sposób rozliczania się pomiędzy gminami (art. 90 ust. 2c u.s.o. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2015 r. – art. 1 pkt 20 lit.c z.u.s.o.).