Procedowany w Sejmie kolejny rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 2290) zawiera m.in. dalsze rozwiązania dotyczące rynku pracy, opieki nad dziećmi, kursów językowych, edukacji i zakwaterowania uchodźców. Projekt tzw. ustawy pomocowej m.in.: upraszcza procedury związane z przebudową lub zmianą sposobu użytkowania budynków będących w posiadaniu JST i przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne. Umożliwia dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wprowadza rozwiązania służące zapewnieniu przez samorządy opieki nad najmłodszymi dziećmi uchodźców, w szczególności w sytuacji, gdy ich rodzice pracują i  umożliwia organizowanie przez powiatowe urzędy pracy szkoleń z języka polskiego dla cudzoziemców.

Czytaj: Sejm zaczął prace nad zmianami w przepisach o pomocy dla uchodźców z Ukrainy>>

Czytaj też: Zadania i obowiązki JST w ramach obrony Ojczyzny >

Adaptacją budynków mogłyby się zająć samorządowe stowarzyszenia

Samorządowcy postulują, by rozszerzyć katalog podmiotów, które mogą stosować uproszczoną procedurę adaptacji obiektów budowlanych użyteczności publicznej (należących do Skarbu Państwa czy gmin) w obiekty mieszkalne dla uchodźców. Oprócz jednostek samorządu terytorialnego miałyby to być np. samorządowe osoby prawne, w tym spółki kapitałowe, w których JST ma powyżej 50 proc. akcji lub udziałów, a także związki i stowarzyszenia JST. Aby przyspieszyć proces adaptacji na mieszkania budynków, które znajdują się pod opieką konserwatora zabytków, obiekty te miałyby podlegać nie uzgodnieniu, a jedynie zgłoszeniu do konserwatora zabytków.

 

 

Czytaj także: Dyrektor bez konkursu, dłuższe stosowanie przepisów dotyczących dzieci z Ukrainy - rząd przyjął zmiany>>

Kursy językowe także dla fizjoterapeutów

Projekt zawiera też m.in. zapisy zwiększające dostępność kursów języka polskiego dla uchodźców. W przypadku lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położonych samorządy zawodowe będą mogły się ubiegać o kursy językowe za 3 tysiące zł na osobę dla tych grup zawodowych.

Samorządowcy chcą rozszerzenia tych zapisów również o inne grupy zawodów medycznych, np. fizjoterapeutów z Ukrainy. I proponują aby o składania wniosków o dofinansowanie szkolenia mogły ubiegać się także inne samorządy zawodowe, m.in. Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Krajowa Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

Poprawka samorządowa dotyczy też kursów językowych organizowanych przez urzędy pracy. Obecne przepisy obligują do zwrotu kosztów, jeśli dana osoba nie skończy kursu lub nie podejmie pracy w Polsce. W sytuacji wojny ten przepis jest wątpliwy, bo jeśli ktoś wróci na Ukrainę walczyć w obronie kraju, to nie należy go ścigać. Poza tym samorząd nie jest w stanie tego w żaden sposób sprawdzić. Dlatego samorządowcy postulują rezygnację z tego zapisu wobec uchodźców.

Czytaj też: Wsparcie finansowe dla gmin i podmiotów na rzecz uchodźców z Ukrainy >

 

Szkolenia za nisko wycenione

Z projektu wynika, że należność przysługująca instytucji szkoleniowej z tytułu organizacji szkolenia dla jednego cudzoziemca za jedno szkolenie nie może przekroczyć 2 000 zł. Zdaniem samorządowców taka stawka nie odpowiada wartości rynkowej szkolenia i powinna wzrosnąć do 3 tys. zł. Projekt przewiduje też, że cudzoziemiec może wziąć udział w jednym szkoleniu.

- Nie ma uzasadnienia dla zastosowania wskazanego instrumentu tylko raz,  na przykład, gdy osoba bezrobotna będzie zmieniała branże i zajdzie konieczność przeprowadzenia szkolenia językowego obejmującego język specjalistyczny – przekonuje Bernadeta Skóbel, radca prawna, ekspert Związku Powiatów Polskich.
Samorządowcy proponują aby ograniczenie to nie miało zastosowania jeżeli od ukończenia poprzedniego szkolenia upłynął jeden rok. Uważają także, że prawo do możliwości szkoleń powinno zostać rozszerzone także o osoby, które co prawda znalazły zatrudnienie, ale np. pracują na stanowisku poniżej swoich kwalifikacji z uwagi na niewystarczającą znajomość języka albo brak znajomości języka specjalistycznego wymaganego na danym stanowisku pracy.

Sprawdź też: Co zrobić ze świadczeniem 300 zł i jego realizacją, gdy osoba dwukrotnie nie pobrała świadczenia w kasie? >

Rekompensata 400 zł za dziecko

Samorządowcy zwracają też uwagę, że propozycje dotyczące tworzenia klubików dziecięcych, czyli punktów przedszkolnych dla dzieci z Ukrainy, prowadzonych przez tzw. dziennych opiekunów są enigmatyczne. Nie wiadomo, czy będą takie same jak w przypadku funkcjonujących już w Polsce klubów dziecięcych tworzonych dla polskich dzieci. Główna wątpliwość podnoszona przez samorządowców dotyczy finansowania tej formy opieki nad dziećmi. Samorządowcy zgłosili więc postulat, by z budżetu państwa było przekazywane dofinansowanie w wysokości 400 zł na każde dziecko.

Sprawdź też: Czy świadczenie 300 zł dla obywatela Ukrainy podlega zwrotowi, jeśli pobrał w dwóch gminach? >

Projekt przewiduje też wsparcie dla domów pomocy społecznej z powodu ich trudnej sytuacji kadrowej. DPS będą mogły wnioskować do starosty o refundację części lub całości wynagrodzenia bezrobotnych lub poszukujących pracy. Według samorządowców, wsparcie powinno objąć też podmioty prowadzące ośrodek wsparcia, o którym mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przeczytaj także: DPS-y zatrudnią bezrobotnych i poszukujących pracy z dofinansowaniem>> 

 

Pół roku na skompletowanie dokumentacji przez niepełnosprawnego

Samorządowcy zaproponowali też rozwiązania dotyczące włączania osób niepełnosprawnych z Ukrainy do polskiego systemu. W rozporządzeniu wydawanym przez ministra właściwego ds. rodziny i polityki społecznej na okres przejściowy wynoszący 6 miesięcy miałyby się znaleźć zapisy umożliwiające przeniesienie orzecznictwa ukraińskiego do polskich warunków. W ciągu tego czasu uchodźca, który np. nie ma ze sobą dokumentów poświadczających stopień niepełnosprawności będzie musiał przedłożyć dokumentację z Ukrainy lub skompletować dokumentację zgodną z polskimi wymogami. Jednocześnie przez te 6 miesięcy uchodźca, który podpisze oświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności zostanie włączony do polskiego systemu świadczeń dla osób niepełnosprawnych.

Nie wykluczone, że cześć tych poprawek zostanie wprowadzone przez posłów na kolejnych etapach prac w Sejmie.