- Wszystkie rozwiązania, które dotychczas przyjęto, przenosimy na kolejny rok szkolny - od 1 września do końca przyszłego roku szkolnego, tak żeby ten elastyczny system obowiązywał także w kolejnym roku szkolny - poinformował szef MEiN. Chodzi o tworzenie oddziałów przygotowawczych z powiększoną liczbą osób w tych oddziałach do 25.; przyjmowanie dzieci do klas polskich z powiększoną liczbą maksymalną w klasach 1-3 czy w przedszkolach; możliwość zatrudniania nauczycieli ukraińskich; możliwość zatrudniania nauczycieli polskich na świadczeniach kompensacyjnych oraz możliwość wypracowania większej ilości nadgodzin aniżeli maksymalny limit dziewięciu.

Czytaj: ​Specustawa przyjęta - ułatwienia w zatrudnianiu nauczycieli dla ukraińskich uczniów>>

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Rząd przyjął projekt ustawy

Minister edukacji przekazał, że "wychodząc na przeciw oczekiwaniom samorządów, w związku z dużą ilością prac związanych z przyjmowaniem dzieci i młodzieży ukraińskiej do polskich szkół, w ustawie wprowadzono możliwość zatrudniania dyrektorów na stanowisku dyrektora bez konieczności przeprowadzania konkursów w uzgodnieniu z organem nadzoru pedagogicznego".

Doprecyzowane i uzupełnione zostaną przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Chodzi m.in. o zapewnienie odpowiedniego standardu ochrony obywateli Ukrainy, związanego z wykonywaniem przez nich pracy w Polsce. Wprowadzone zostaną także rozwiązania służące stabilnemu zapewnieniu przez samorządy opieki nad najmłodszymi dziećmi uchodźców, w szczególności w sytuacji, gdy ich rodzice pracują. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy w sprawie pomocy osobom z Ukrainy.

 

 

Najważniejsze rozwiązania:

  • Wprowadzone zostaną rozwiązania służące racjonalnemu i stabilnemu zapewnieniu przez samorządy opieki nad najmłodszymi dziećmi uchodźców, w szczególności w sytuacji, gdy ich rodzice pracują.
  • Doprecyzowane zostaną przepisy pozwalające na eliminację przypadków ubiegania się i pobierania świadczeń przez obywateli Ukrainy, którzy wyjechali z Polski.
  • Powiatowe urzędy pracy będą mogły organizować szkolenia z języka polskiego dla cudzoziemców.
  • Wprowadzone zostaną ułatwienia, jeśli chodzi o organizowanie nauki osób przybyłych z Ukrainy. Dotyczy to także zapewnienia równego dostępu do wsparcia w postaci dodatkowej nauki języka polskiego dla osób będących oraz niebędących obywatelami polskimi, które kształciły się za granicą.
  • Wojewodowie uzyskają dostęp do rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL.
  • Z możliwości objęcia regulacjami ustawy wyłączeni zostaną, obok obywateli polskich, również obywatele Unii Europejskiej.
  • Uproszczone zostaną procedury związane z przebudową, remontem lub zmianą sposobu użytkowania budynków lub ich części, będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne.
  • Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła przyjmować w formie darowizny, przechowywać i wydawać oraz wywozić na terytorium Ukrainy, obok produktów leczniczych, także wyroby medyczne.
  • Zapewniony zostanie odpowiedni standard ochrony obywateli Ukrainy, związany z wykonywaniem przez nich pracy w Polsce. Chodzi także o umożliwienie inspektorom pracy prowadzenia skutecznych działań kontrolnych w tym zakresie.
  • Umożliwione zostanie przekierowanie w 2022 r. wolnych środków z Funduszu Zapasów Interwencyjnych oraz Funduszu Rozwoju Dróg na zakup surowców energetycznych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne.