Obecnie przedszkola i szkoły są zobowiązane do organizowania lekcji religii w oddziale przedszkola lub klasie szkoły, jeśli zgłosi się co najmniej siedmiu wychowanków danego oddziału w przedszkolu lub uczniów danego oddziału (klasy) w szkole. Jeśli liczba zgłaszających się jest mniejsza, przedszkole lub szkoła muszą zorganizować lekcje religii w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

 

Z religii się ucznia nie zwalnia, tylko się go na nią zapisuje>>

 

Łatwiej łączyć uczniów w grupy

Nowelizacja rozporządzenia wprowadzi elastyczniejsze rozwiązania umożliwiające organizowanie lekcji religii w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych. Przewidziane zmiany obejmują:

  • Umożliwienie dyrektorowi szkoły lub przedszkola tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych z uczniów (wychowanków) z oddziałów lub klas, w których zgłosiło się co najmniej siedmiu uczniów (wychowanków). Dzięki temu dyrektor będzie mógł łączyć uczniów z dwóch oddziałów, w których liczba chętnych przekracza siedem osób, tworząc jedną grupę międzyoddziałową.
  • Możliwość połączenia uczniów (wychowanków) z różnych oddziałów lub klas, w tym tych, gdzie liczba zgłoszeń na naukę religii jest mniejsza niż siedem osób, z tymi, gdzie liczba ta jest większa lub równa siedmiu. To pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie zasobów edukacyjnych i dostosowanie do faktycznych potrzeb uczniów.

 

Nowela wprowadzi jednak pewne ograniczenie w tym zakresie - uczniowie szkoły podstawowej mogą być łączeni w grupy międzyklasowe wyłącznie wtedy, gdy są to uczniowie z tego samego etapu edukacyjnego, np. z klas I–III, albo IV–VIII. Określi także maksymalną liczbę uczniów w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych. Dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów klas I–III szkół podstawowych liczba ta wynosi 25, natomiast dla pozostałych uczniów we wszystkich typach szkół limit ustalono na 30, przy czym dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą obowiązywać odrębne przepisy.

 

Kościół zgłasza wątpliwości

W procesie konsultacji społecznych strona kościelna "przedstawiła wątpliwości odnoszące się do projektu zmian w rozporządzeniu o nauczaniu religii, zwłaszcza możliwości łączenia oddziałów przedszkolnych lub klas przy maksymalnej liczbie uczniów 30 lub 25, a także przyjęcia zasady łączenia klas w ramach etapów edukacyjnych, programowo różnych". Zdaniem KEP "rozwiązania utrudnią realizację prawa do dostępu do lekcji religii dla uczniów, których rodzice lub oni sami tego sobie życzą".

 

Poinformowano, że strona kościelna postulowała "zmniejszenie liczby uczniów w klasach łączonych oraz łączenia klas równoległych". "Strona państwowa nie wzięła pod uwagę zwolnień z pracy wielu nauczycieli religii" - wskazał KEP w komunikacie. Strona kościelna zaapelowała także do rządu o "przestrzeganie właściwego trybu procedowania zmian w rozporządzeniu, "który domaga się porozumienia strony państwowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych". Wskazano, że "wynika z ustawy o systemie oświaty, ale także z zapisów Konstytucji RP oraz konkordatu".