Omówienie zmian w prawie pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.


W Dzienniku Ustaw z dnia 3 sierpnia 2015 r., pod pozycją 1092, ogłoszony został tekst jednolity ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz.U. Nr 73, poz. 761). Tekst jednolity ustawy uwzględnia zmiany wprowadzone:
- ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 96, poz. 959),
- ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, ze zm.),
- ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 176, poz. 1238),
- ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622, ze zm.).
Ponadto w tekście jednolitym uwzględniono zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 10 lipca 2015 r.

Ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym reguluje sprawy rejestracji leśnego materiału podstawowego, obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym, kontroli leśnego materiału podstawowego oraz leśnego materiału rozmnożeniowego wprowadzanego do obrotu, jak również sprawy regionalizacji nasiennej.