Wnioskodawczyni zwróciła się do dyrektora zespołu szkół o udzielenie informacji publicznej w postaci udostępnienia kopii zarządzeń dyrektora wydanych w roku szkolnym 2012/2013. W odpowiedzi organ uznał, iż zarządzenia dyrektora organizują wewnętrzne funkcjonowanie jednostki i nie stanowią informacji publicznej.


Wnioskodawczyni wniosła skargę do WSA na bezczynność organu. W uzasadnieniu argumentowała, że zarządzenie dyrektora szkoły jest informacją publiczną, stosownie do ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Zdaniem skarżącej zarządzenie dyrektora szkoły jest informacją o organizacji szkoły - podmiotu realizującego zadania publiczne i zasadach jej funkcjonowania.


WSA przypomniał, iż informacja o funkcjonowaniu i organizacji szkoły publicznej jest informacją o sprawach publicznych, o których mowa w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznych. Informacją publiczną będą zatem, np. informacje dotyczące bezpieczeństwa w szkole, dane dotyczące majątku należącego do szkoły, sposób wykorzystania środków finansowych pozyskanych przez szkołę z wynajmu pomieszczeń, niektóre dane dotyczące pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole, związane z zajmowanym przez nauczyciela stanowiskiem, jak fakt karalności, kwalifikacje, imienny wykaz nauczycieli, którym przyznano dofinansowanie do doskonalenia zawodowego wraz z podaniem kwoty dofinansowania przyznanej każdemu nauczycielowi oraz będące w posiadaniu organu protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych i dokumenty z przeprowadzonych postępowań, czynności kontrolnych i nadzorczych wobec szkoły publicznej, protokoły kontroli przeprowadzonej w szkole przez wydział kontroli urzędu miasta oraz dokumenty będące przedmiotem kontroli kuratorium.

W ocenie WSA informacją publiczną mogą być również zarządzenia dyrektora szkoły - jako organu, któremu powierzono określone zadania publiczne, dotyczące szeroko rozumianych spraw publicznych. Podkreślenia przy tym wymaga, że ocena, czy dana informacja podlega udostępnieniu jako informacja publiczna nie zależy od uznania organu, ani podmiotu żądającego dostępu do danej informacji, lecz jest okolicznością obiektywną. Dokonując więc kwalifikacji zarządzenia jako informacji, która może stanowić informację publiczną, należy wziąć pod uwagę treść tego pisma. Dany dokument, w tym zarządzenie wydawane przez dyrektora szkoły, nie będzie stanowił informacji publicznej wyłącznie z uwagi na nadaną formę, lecz zawartą w nim treść – podkreślił WSA.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Olsztynie z 29 sierpnia 2013 r., sygn. akt II SAB/Ol 34/13, nieprawomocny