Opublikowany wczoraj (27 lipca) w unijnym dzienniku urzędowym wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został skierowany w ramach sądowego sporu między p. Alicją Sobczyszyn a Szkołą Podstawową w Rzeplinie. Sąd Rejonowy we Wrocławiu zwrócił się do ETS o dokonanie wykładni art. 7 dyrektywy 2003/88 dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, zgodnie z którym kraje UE przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia, by każdy pracownik był uprawniony do corocznego płatnego urlopu w wymiarze co najmniej 4 tygodni, zgodnie z warunkami uprawniającymi i przyznającymi taki urlop, przewidzianymi w ustawodawstwie krajowym lub i w praktyce krajowej. Polski sąd zapytał, czy przywołany przepis należy interpretować w ten sposób, że nauczyciel, który korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia przewidzianego w ustawie - Karta Nauczyciela, nabywa również prawo do urlopu wypoczynkowego przewidzianego w przepisach ogólnych prawa pracy w roku, w którym zrealizował prawo do urlopu dla poratowania zdrowia.

ETS nadał sprawie sygnaturę C-178/15 i postanowił o opublikowaniu wniosku prejudycjalnego w unijnym dzienniku urzędowym. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić w ciągu maksymalnie 15 miesięcy od daty rozpoczęcia postępowania przed ETS, tyle bowiem trwa średnia oczekiwania na wyrok ETS dotyczący odesłania prejudycjalnego.