Z pracownikiem samorządowym jest zawarta umowa na zastępstwo, po 2 miesiącach pracodawca chce rozwiązać umowę z 3 dniowym okresem wypowiedzenia. Następnie zatrudnić inną osobę na zastępstwo.
Czy jest to prawidłowe działanie?

Odpowiedź

Jest dopuszczalnym rozwiązanie umowy na zastępstwo za wypowiedzeniem i zatrudnienie w to miejsce innej osoby.

Zgodnie z art. 331 Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie (tj. umowy na zastępstwo), wynosi 3 dni robocze. Umowa ta podlega więc wypowiedzeniu i to niezależnie od okresu na jaki ją zawarto. Zatem dopuszczalnym jest wypowiedzenie takiej umowy i zatrudnienie na zastępstwo innego pracownika. Do kompetencji pracodawcy należy bowiem zatrudnianie osób, które uzna za najbardziej odpowiadające przewidywanym obowiązkom, przy czym osoby te muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach – tj. w przypadku pracownika samorządowe, wymagania określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych oraz – dla konkretnego stanowiska – w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz w regulaminie wynagradzania danej jednostki.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)