Obywatel Ukrainy został obwiniony o to, że w lutym 2023 r. kierował na drodze publicznej pojazdem mechanicznym, nie mając do tego uprawnień.  Zgodnie z art. 94 par. 1 Kodeksu wykroczeń, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 zł.

W marcu 2023 r. obwiniony wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego został uznany za winnego i ukarany 1500 zł grzywny. Sąd orzekł też środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 6 miesięcy.

Z uwagi na odmowę przywrócenia terminu do złożenia sprzeciwu od wyroku nakazowego, któremu obwiniony uchybił, orzeczenie uprawomocniło się. Sąd Okręgowy odmówił przyjęcia wniosku ukaranego o wznowienie postępowania. RPO złożył właśnie kasację od wyroku domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd rejonowy

 

Sąd niezbyt wnikliwie zapoznał się z dowodami

Rzecznik zarzucił wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, polegające na niesłusznym przyjęciu, że wina i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu, nie budziły wątpliwości co do wyczerpania przez niego znamion wykroczenia z art. 94 par. 1 k.w. Wskazał, że myśl art. 14 i 14a ustawy z 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy na terytorium RP,  w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. za ważne uznaje się także prawa jazdy wydane przez właściwe organy administracji Ukrainy, których termin ważności upłynął.

Zdaniem RPO, mimo braku uzasadnienia wyroku materiał dowodowy w pełni przekonuje, że sąd niezbyt wnikliwie zapoznał się z dowodami. W efekcie pochopnie podjął decyzję o rozstrzygnięciu w postępowaniu nakazowym na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy - w nieuprawnionym przekonaniu, że okoliczności i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. W protokole przesłuchania obwiniony wyjaśnił, że miał prawo jazdy wydane na Ukrainie, ale skończył się termin ważności dokumentu, a polskiego prawa jazdy nie zdążył jeszcze zrobić.

Sąd uwzględnił wniosek oskarżyciela publicznego, mimo że został on sformułowany przedwcześnie, bez wyjaśnienia istotnych okoliczności. RPO wskazuje, że zgodnie z art. 58 par. 1 k.p.w. oskarżyciel publiczny może, za zgodą obwinionego, przesłuchanego uprzednio w toku czynności wyjaśniających, w trybie art. 54 par. 6 k.p.w., umieścić we wniosku o ukaranie wniosek o skazanie obwinionego za zarzucany mu czyn bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego albo odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego. Uwzględnienie przez sąd takiego wniosku jest jednak dozwolone tylko wtedy, gdy w świetle dowodów wyjaśnienia obwinionego oraz okoliczności popełnienia wykroczenia nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy. Skierowanie przez oskarżyciela wniosku, o którym mowa w art. 58 par. 1 k.p.w., nie zwalnia sądu od obowiązku zbadania jego prawidłowości.

 

Trzeba sprawdzić kiedy prawo jazdy straciło ważność

Ponadto sąd, wydając wyrok nakazowy, powinien był mieć bezwzględnie na uwadze art. 93 par. 2 k.p.w. Sąd Rejonowy z obowiązku tego się nie wywiązał, bowiem w ślad za oskarżycielem publicznym nie dostrzegł, że 26 lutego 2023 r. obowiązywała ustawa z  23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Zgodnie z jej art. 14 i art. 1ta skutkowało przedłużeniem ważności na terytorium RP prawa jazdy wydanego przez organ administracji Ukrainy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

W tej sytuacji sprawa powinna być skierowana na rozprawę celem podjęcia działań wynikających z obowiązującej procedury i zmierzających do wyjaśnienia istotnej z punktu widzenia odpowiedzialności obwinionego okoliczności, a mianowicie kiedy prawo jazdy wydane w Ukrainie straciło ważność (we wniosku o wznowienie postępowania obwiniony podał, że nastąpiło to 12 stycznia 2023 r.).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy, w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przepisu art. 5 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami nie stosuje się do osób posiadających prawo jazdy wydane przez właściwe organy administracji Ukrainy. W tym okresie do osób tych stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 6 tej ustawy. W okresie, o którym mowa w ust. 1, za ważne uznaje się także prawa jazdy wydane przez właściwe organy administracji Ukrainy, których termin ważności upłynął. Zgodnie zaś z art. 14 a ust. 1  w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przepisu art. 5 ust. 4 ustawy  o kierujących pojazdami nie stosuje się do osób posiadających prawo jazdy wydane przez właściwe organy administracji Ukrainy. W tym okresie do osób tych stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 6 tej ustawy. W okresie, o którym mowa w ust. 1, za ważne uznaje się także prawa jazdy wydane przez właściwe organy administracji Ukrainy, których termin ważności upłynął.

Sąd powinien był wyjaśnić, czy obwiniony posiadał prawo jazdy wydane w Ukrainie i kiedy utraciło ważność. Bez tego ustalenia nie było podstaw do przyjęcia, że obwiniony dopuścił się wykroczenia.

- Wskazane w kasacji rażące naruszenie prawa procesowego miało istotny wpływ na treść wyroku nakazowego, gdyż wyjaśnienie tych okoliczności mogło doprowadzić do wydania odmiennego co do istoty rozstrzygnięcia, to jest uniewinnienia obwinionego od zarzucanego mu wykroczenia - podkreśla Stanisław Trociuk.