W jaki sposób gmina, która przyjęła uchwały w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przed nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może zmienić SIWZ w zakresie dostarczania pojemników na odpady?


Rada gminy przyjęła uchwały wynikające z art. 4 i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g. przed 27 lutego 2013 r., czyli przed wejściem w życie noweli ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r.

Jak można w tej sytuacji rozwiązać problem wpisania w specyfikacji do przetargu, że gmina zapewni mieszkańcom worki/pojemniki na odpady komunalne?

Czy można to wpisać w SIWZ bez podjęcia ponownej uchwały z art. 6r ust. 3 u.u.c.p.g., w której byłoby zawarte, że gmina za opłatę zapewni te pojemniki/worki?

Czy może podjęcie w późniejszym terminie, ale już po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu?

Problem polega na tym, że podjęcie ponownie uchwały i czekanie na jej uprawomocnienie zajęłoby sporo czasu, co opóźniłoby znacznie ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu.

W innej sytuacji gmina chciała w SIWZ zobowiązać podmiot tylko do zaoferowania worków i pojemników dla mieszkańców w formie sprzedaży, dzierżawy itp. odpłatnie na rzecz podmiotu, z tym, że to mieszkańcy płacili by podmiotowi cenę za te pojemniki/worki. Cena nie byłaby wliczona w opłatę na rzecz gminy, czyli mieszkaniec płaciłby gminie opłatę za gospodarowanie i oddzielnie podmiotowi za pojemniki/worki.

Czy w takiej sytuacji jest potrzeba uchwalenia uchwały z art. 6r ust. 4 u.u.c.p.g., bo rada gminy takiej uchwały także nie uchwaliła?
Konkretnie do jakich sytuacji odnośnie np. pojemników trzeba byłoby uchwalić uchwały z art. 6r ust. 4 u.u.c.p.g.?

Odpowiedź:

Zapewnienie mieszkańcom pojemników i worków na odpady i ujęcie kosztów związanych z ich zakupem, dostarczeniem i utrzymaniem w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymaga podjęcia uchwały przez radę gminy. Jeśli więc gmina chce świadczyć dodatkową usługę w sytuacji, gdy SIWZ już jest sporządzone i przetarg ogłoszony, to po wyłonieniu przedsiębiorcy, który będzie odpady odbierał, może z nim negocjować zmianę warunków umowy. Aby to było możliwe, rada gminy musi jednak uchwałę w sprawie świadczenia dodatkowych usług podjąć. Trzeba się liczyć z rozliczeniami z przedsiębiorcą, który może chcieć np. aby gmina nabyła od niego dostarczone mieszkańcom pojemniki.

Jeśli gmina nie będzie świadczyć tej usługi, to oczywiście rada gminy nie musi podejmować uchwały. Wtedy mieszkańcy będą opłatę za dzierżawę pojemników uiszczać przedsiębiorcy.


Uzasadnienie:

Artykuł 6r ust. 4 u.u.c.p.g. nakazuje pojęcie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego w sprawie świadczenia dodatkowych usług przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (i zagospodarowania tych odpadów). W uchwale musi być określona wysokość cen za te usługi. A skoro tak, to nie można zmienić SIWZ w zakresie zapewnienia pojemników i worków przed podjęciem uchwały w tej sprawie.