Wojewoda, działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym , wniósł do WSA skargę na uchwałę rady gminy dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy. W toku postępowania wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika na prawach strony złożyło stowarzyszenie. W uzasadnieniu wskazało, że przedmiotem postępowania sądowego jest plan miejscowy gminy, gdzie mieszka większość członków stowarzyszenia, a inicjatywy pro-ekologiczne stowarzyszenia dotyczą terenu gminy. Z tego powodu zarówno stowarzyszenie jak i poszczególni jego członkowie mają w sprawie interes prawny. Ponadto stowarzyszenie wyjaśniło, że jego celem statutowym jest m. in. ochrona środowiska naturalnego, co obejmuje sprawy regulowane postanowieniami planu miejscowego.


Wojewoda wniósł o oddalenie wniosku, wskazując że w postępowaniu nie jest możliwe zastosowanie art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270).


WSA rozpatrując skargę, przypomniał, iż przepis art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270), dotyczy między innymi dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności. Sąd uznał, że określony w statucie cel stowarzyszenia, jakim jest podejmowanie działań w celu poprawy stanu środowiska naturalnego, obejmuje sprawy regulowane postanowieniami planu miejscowego.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3 działając na podstawie art. 93 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym , w planie miejscowym obowiązkowo określa się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Dopuszczeniu stowarzyszenia do udziału w postępowaniu jako organizacji społecznej nie jest jednak możliwe, ze względu na zawarty w tym przepisie warunek dotyczący przedmiotu postępowania sądowego. Trzeba zwrócić uwagę, że udział organizacji społecznej w postępowaniu pozostawać musi w bezpośrednim związku ze sprawą innych osób. Przystąpienie, podobnie zresztą jak wniesienie skargi przez organizację społeczną, następuje do postępowania "w sprawie innych osób".

Warunek ten oznacza, że sprawa ma dotyczyć interesu prawnego innych podmiotów, musi zatem mieć charakter sprawy indywidualnej, opartej na kryterium interesu prawnego. W postępowaniu zainicjowanym skargą wojewody jako organu nadzoru ta przesłanka, ze względu na charakter skargi i podstawy jej wniesienia, nie może zostać spełniona, nie mamy bowiem do czynienia ze "sprawą innych osób". WSA stwierdził, że w przypadku skargi wniesionej przez wojewodę na podstawie art. 93 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym , nie jest możliwe zastosowanie art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) w odniesieniu do każdego z wymienionych w nim przypadków i dopuszczenie do udziału w postępowaniu zarówno innych osób powołujących się na swój interes prawny, jak o organizacji społecznej, uprawnionej jedynie do przystępowania do postępowań dotyczących interesu prawnego innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności.

Postanowienie WSA w Gliwicach z 22 października 2012 r., sygn. akt II SA/Gl 929/11, nieprawomocne

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)