Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Badając zgodność z prawem uchwały organ nadzoru podkreślił, iż rada gminy przypisała w uchwale wójtowi kompetencję do powołania komisji, do zaopiniowania wniosków złożonych przez dyrektorów szkół, którzy występują z wnioskiem o przyznanie stypendiów, jednocześnie rada wypowiedziała się w kwestii składu tej komisji, przypisując w niej uczestnictwo nie tylko członkom stałych komisji rady, ale również przedstawicielowi urzędu gminy. W związku z powyższym, w ocenie organu nadzoru zapis taki uchwały należy uznać za niezgodny z prawem.

Wojewoda podkreślił, iż wójt jest uprawnionym do powołania przedmiotowej komisji o ile członkami komisji będą pracownicy urzędu gminy, czy w przypadku regulacji dotyczących przyznawania uczniom stypendiów dyrektorzy szkół. Tak więc tylko wójt może powołać komisje do spraw przyznawania uczniom i studentom stypendiów i wydać pracownikom urzędu polecenie służbowe pracy w komisji oraz zadecydować, z ilu osób ma się ona składać. Jest to wyłączna kompetencja wójta i uchwała rady gminy zezwalająca na utworzenie komisji i określająca ilość jej członków jest nie tylko niepotrzebna, ale przede wszystkim niedopuszczalna, jeżeli organ stanowiący decyduje o przedzieleniu zadań uczestniczenia w takiej komisji pracownikom urzędu gminy. Zapis taki w uchwale rady gminy jest bowiem wkroczeniem w kompetencje organu wykonawczego.

W świetle art. 2 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Wojewoda podkreślił, iż każde działanie organu władzy, w tym także rady gminy, musi mieć oparcie w obowiązującym prawie. Tak więc tryb przyznawania stypendiów określany przez radę w drodze uchwały musi się mieścić w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa i musi być z nimi zgodny.

Ponadto organ nadzoru zwrócił uwagę na regulację art. 90t ust. 1 ustawy o systemie oświaty . Przepis ten należy bowiem traktować jako samodzielną podstawę do tworzenia programu działania danej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży lub w zakresie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Taki dokument programowy, będący aktem o charakterze wewnętrznym powinien wyznaczać kierunki działania jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wspierania edukacji.

Wojewoda stwierdził nieważność uchwały.


Pobierz orzeczenie:
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2010 r., NK.II.AM5.0911-22/10


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)