Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Czy treść umowy i załączniki do umowy ze schroniskiem są informacją publiczną i organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, mają prawo żądać skanu takich dokumentów?

ODPOWIEDŹ:

Tak - treść umowy i załączniki do umowy zawartej przez gminę ze schroniskiem są informacją publiczną i organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, mają prawo żądać skanu takich dokumentów.

UZASADNIENIE:

Udostępnienie wskazanych w pytaniu informacji odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) - dalej u.d.i.p. Informacje te nie dotyczą środowiska i jego ochrony. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu (por.: art. 2 u.d.i.p.). Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych (por.: art. 1 ust. 1 u.d.i.p.), a więc także umowa zawierana przez gminę na realizację zadań z zakresu opieki nad zwierzętami i ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.