TK rozstrzygnie czy pracownik samorządowy ma prawo do dodatku za godziny nadliczbowe

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne dotyczące prawa pracownika samorządowego do dodatku za godziny nadliczbowe.

Obecnie pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według wyboru pracownika, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że czas wolny, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Przepis ten wprowadza generalną zasadę rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników samorządowych. W przypadku wypłaty wynagrodzenia za pracę kwestionowany przepis nie przewiduje uprawnienia pracownika samorządowego do dodatku w wysokości 50% lub 100% za pracę w godzinach nadliczbowych. Taki dodatek przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie kodeksu pracy.

Jak podkreśla sąd pytający, pozbawienie pracownika samorządowego prawa do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych jest sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami: równości wobec prawa, sprawiedliwości społecznej, zakazem dyskryminacji oraz narusza prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę.

21 stycznia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych z konstytucją oraz art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 roku (sygn. akt P 26/12).

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.trybunal.gov.pl, stan z dnia 17 stycznia 2014 r.

Data publikacji: 17 stycznia 2014 r.