Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej chce zmiany ustawy o samorządzie gminnym i przepisów wykonawczych odnoszących się do zmian granic gmin. Zdaniem korporacji należy prawnie uregulować przede wszystkim skutki ekonomiczne zmian granic gmin.

Ustawa o Ostrowicach to doraźne rozwiązanie

Określone powinny być zasady rozliczeń skutków podziałów, szczególnie rozliczeń finansowych i majątkowych pomiędzy gminami objętymi zmianami granic. Muszą one według związku zapewniać rekompensatę za poniesione nakłady i utracone mienie komunalne i dochody, a także cesję zobowiązań finansowych wobec instytucji finansowych i budżetu państwa.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Stałego i systemowego uregulowania wymaga także proces przejęcia długów i zobowiązań prawnofinansowych gminy likwidowanej z urzędu ze względu na jej nadmierne zadłużenie.Tzw. specustawa dotycząca wyłącznie gminy Ostrowice jest według ZGW RP działaniem doraźnym.

Mniej referendów ws. zmian granic

Związek postuluje zwolnienie z kosztów, opłat i podatków z tytułu przeniesienia własności mienia wynikających ze zmiany granic gmin. Ograniczona powinna być częstotliwość referendów i konsultacji publicznych ws. zmiany granic. Według korporacji tylko raz w kadencji samorządów mogłoby być referendum dotyczące tych samych obszarów gmin. Coroczne organizowanie referendów i konsultacji w tej samej sprawie jest kosztowne i wprowadza „poczucie nieuzasadnionej tymczasowości”. 

Istniejący stan prawny podważa zasadę stabilności terytorialnej gmin, która leży u podstaw konstytucyjnego statusu gminy. Jak przypomina ZGW RP, ostatnie zmiany granic gmin, szczególnie przeprowadzone z pominięciem opinii mieszkańców obszarów przyłączanych do innych gmin spowodowały kolejne wnioski do Trybunału Konstytucyjnego. Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP Marek Olszewski podkreśla, że często zmiany granic dokonywane są na wniosek silniejszej, sąsiadującej gminy miejskiej.