Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie określenia miesięcznej odpłatności za korzystanie z przedszkola miejskiego. W uchwale znalazł się między innymi zapis, że wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 8 zł dziennie. Rada ustaliła, iż wysokość opłaty ulega zmniejszeniu, gdy do przedszkola uczęszcza dwoje dzieci pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i wynosi wtedy 5 zł dziennie za każde dziecko, a w przypadku gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż dwoje dzieci pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym opłata wynosi 3 zł dziennie za każde dziecko.

Prokurator wniósł skargę na uchwałę. Uznał, że różnicowanie opłat za korzystanie z opieki przedszkolnej od ilości dzieci uczęszczających do przedszkola z jednej rodziny narusza art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej.
WSA rozpatrując skargę nie podzielił zarzutu prokuratora w przedmiocie uzależnienia wysokości odpłatności za korzystanie z przedszkola od uczęszczających do niego dzieci ze wspólnego gospodarstwa domowego. Bowiem z postanowienia z art. 7 ust. 1 pkt 16 ustawy o samorządzie gminnym , wynika, że do zadań własnych gminy należy także prowadzenie polityki prorodzinnej, a tym samym wspieranie rodzin wielodzietnych. Zatem różnicowanie opłat za korzystanie z opieki przedszkolnej od ilości dzieci uczęszczających do przedszkola z jednej rodziny w ocenie WAS nie narusza art. 32 Konstytucji RP.

Na podstawie: Wyrok WSA we Wrocławiu z 1 marca 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 424/11, prawomocny

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)