Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym za pomocą tabliczki ma ułatwić zlokalizowanie posesji. Ma znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia służb: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji. Ma też być ułatwieniem dla przedsiębiorców świadczących usługi pocztowe oraz podmiotów wykonujących usługi odbioru odpadów komunalnych.

Przeczytaj także: Jest ulica, ale gdzie jest ten dom? Przepis o nazywaniu dróg wewnętrznych - do zmiany >

 

 

Jeśli budynek jest blisko - na elewacji, jeśli daleko - na płocie

Obowiązki w zakresie umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości normuje art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynkowi/budynkom - WZÓR DOKUMENTU >

Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce także nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Zgodnie zaś z art. 64 Kodeksu wykroczeń, właściciel, administrator, dozorca lub użytkownik nieruchomości, który nie dopełni obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Strażnicy miejscy przyznają, że przepis o podświetleniu tabliczki jest martwy i jest reliktem głębokiego PRL.

- Z dzieciństwa pamiętam dozorcę budynku gdzie mieszkałem, który co wieczór wkręcał żarówkę do wnęki w elewacji nad którą wisiała tabliczka. Dziś w dobie oświetlenia ulic, GPS, przeróżnych świecących reklam, ten przepis wydaje się reliktem w mieście– mówi Jerzy Jabraszko ze Straży Miejskiej w Warszawie.

Sprawdź w LEX:

 


Ciemna tabliczka nie będzie wykroczeniem

Posłowie z Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji uznali, że niedopełnienie obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości nie będzie już karane jako wykroczenie. Uzasadnili, że zachowanie takie – na gruncie aktualnego stanu prawnego – nie jest w żadnym innym akcie prawnym regulowane. Oznacza to, że obowiązek oświetlenia takiej tabliczki wynika obecnie wyłącznie z treści normy sankcjonowanej, wyinterpretowanej z art. 64 par. 2 ustawy – Kodeks wykroczeń, co nie jest właściwe.

W uchwalonej przez Sejm ustawie o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (teraz zajmuje się nią Senat) uchyli ten przepis, jak i cały artykuł 64 Kodeksu Wykroczeń.

 

Decyzję o tym, co ma się znaleźć na tabliczce, podejmie rada gminy

Nie oznacza to, że zaniedbanie obowiązku oznaczenia nieruchomości będzie bezkarne. Zgodnie ze zmodyfikowanym przepisem art. 47b ust 1 Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, nadal będą mieli obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. A zaniedbanie te będzie zagrożone karą grzywny do 250 zł albo kara nagany.

Nowe przepisy decyzję o tym co ma się znaleźć na takiej tabliczce pozostawiają radzie gminy. To ona może wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego, a także nazwy ulicy lub placu.

Przepisy nie normują jaki ma być kształt tabliczki czy materiał, z którego jest wykonana. To także pozostawiono w gestii rady gminy.

Sprawdź w LEX: Kto ustala numerację dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej? >