Pytanie:

Czy szkoła podstawowa w gminie wiejskiej musi posiadać regulamin organizacyjny wymagany przez Regionalną Izbę Obrachunkową?


Odpowiedź:
Przepisy prawa nie obligują szkoły publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do opracowania regulaminu organizacyjnego.

Uzasadnienie:
Organizację szkoły regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – dalej KN oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - dalej r.r.s.p.p.:

  • art. 58 ust. 1 u.s.o. - szkołę publiczną zakłada jednostka samorządu terytorialnego na podstawie aktu założycielskiego, określającego jej typ, nazwę i siedzibę;
  • art. 60 ust. 1 u.s.o. – j.s.t. nadaje szkole pierwszy statut, który określa min.:
  • nazwę i typ szkoły oraz ich cele i zadania,
  • organ prowadzący szkołę,
  • organy szkoły i ich kompetencje,
  • organizację szkoły,
  • zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
  • przepisy załączników r.r.s.p.p. zobowiązują dyrektora szkoły do opracowania arkusza organizacji szkoły, który zatwierdzony przez organ prowadzący staje się podstawą organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym;
  • art. 91c ust. 1 KN określa, iż nieuregulowanych przepisami KN, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., na tej podstawie w szkole funkcjonuje regulamin pracy ustalający organizację i porządek pracy.

Przytoczone powyżej unormowania należy dojść do wniosku, że brak podstaw prawnych do tworzenia regulaminu organizacyjnego szkoły, a jego brak nie może być uznawany przez kontrolujących szkołę za nieprawidłowość. Istniejące wewnątrzszkolne akty prawne pozwalają dyrektorowi na skuteczne zarządzanie działalnością szkoły. W takiej sytuacji nie ma konieczność tworzenia innych aktów dotyczących organizacji pracy.