Inwestor posiada dużą działkę budowlaną, którą w studium przewidziano m.in. pod funkcję biurową, na co inwestor uzyskał też decyzję wz. Na części działki inwestor chce wybudować centrum handlowe o powierzchni około 25.000 m2, które nie zostało wymienione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 2 pkt 8 u.p.z.p. dla obiektów handlowych powyżej 400 m2 wymagane jest sporządzenie mpzp.

Jakie dokumenty i gdzie powinien złożyć inwestor i jaka jest procedura uzyskiwania zmian do zapisu studium?

Odpowiedź

Zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mogą być wprowadzane tylko w takim samym trybie, w jakim następuje uchwalanie studium. Inwestor nie ma środków prawnych, by przymusić gminę do dokonania zmiany studium, natomiast może składać do wójta wnioski wskazujące na potrzebę wprowadzenia zmiany studium. Wójt jest bowiem zobowiązany do dokonywania oceny aktualności studium i mieszkańcy danej gminy mają jak najbardziej prawo zwracać wójtowi uwagę na zasadność wprowadzenia zmian do studium.

Uzasadnienie

Procedurę uchwalania aktów planistycznych gminy reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) – dalej u.p.z.p. Zgodnie z art. 32 ust. 1 u.p.z.p. , w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Osoba, która jest zainteresowana tym, aby studium zostało zmienione, może kierować do wójta wnioski, w których zwróci uwagę na zasadność wprowadzenia zmian do studium.

Trzeba jednak pamiętać, że w świetle art. 27 u.p.z.p. , zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. Zatem wprowadzenie zmiany, o której mowa w pytaniu, wymaga powtórzenia całej procedury uregulowanej w przepisach u.p.z.p. (w szczególności art. 11 i 12 u.p.z.p. ). Jest to procedura czasochłonna i kosztowna, więc nawet jeśli organy gminy zdecydują się na zainicjowanie procedury zmiany studium, to trzeba mieć świadomość tego, że nie nastąpi to raczej zbyt szybko.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)