W dniu 3 października 2011 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz. U. Nr 222, poz. 1329) . Dzięki nowym przepisom strażnik nie będzie musiał każdorazowo odnotować w notatniku służbowym podstawy prawnej legitymowania, a obowiązkowym będzie jedynie podawanie podstawy faktycznej.

Zakres informacji, które strażnik zobowiązany jest odnotować w notatniku, przybierze formę katalogu otwartego; w nowym rozporządzeniu określono tylko niezbędne minimum, które musi zostać odnotowane. Dotychczas obowiązujące przepisy pozostawiały dowolność w określeniu „ilości” danych, które wpisuje się do notatnika. Skutkiem tego był brak jednolitości w praktykach straży, a w przypadku przeprowadzenia np. dalszych czynności nierzadko brak możliwości ustalenia osoby (np. jej miejsca zamieszkania), gdy strażnik poprzestał jedynie na wpisaniu jej imienia i nazwiska.

Kolejna zmiana dotyczy przekazywania właściwym podmiotom przedmiotów odebranych przez strażnika gminnego (miejskiego) osobie poddanej kontroli osobistej lub ich zwrotu kontrolowanemu. Dotychczas obowiązujące przepisy wymagały, aby przekazanie przedmiotów było potwierdzone stosownym protokołem. Jednak nigdzie nie zostało określone jak protokół ten winien wyglądać; co więcej strażnicy nie posiadali uprawnień do zatrzymania przedmiotów, czy tymczasowego zajęcia mienia, a tym samym uprawnień do sporządzenia protokołu zatrzymania przedmiotów, ani tez tymczasowego zajęcia mienia ruchomego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.). Również przepisy odnoszące się do wykonywania przez strażników określonych czynności nie wskazywały żadnych wzorów protokołów odnoszących się do sposobu dokumentowania czynności ujęcia osoby lub przekazania zatrzymanych od niej przedmiotów. Nowelizacja rozporządzenia usuwa tę nieścisłość wprowadzając zapis, iż zatrzymane podczas kontroli osobistej przedmioty przekazuje za potwierdzeniem odbioru właściwym podmiotom albo zwraca osobie kontrolowanej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 2 listopada 2011 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz. U. Nr 222, poz. 1329)