W wyniku zaprószenia ognia z nieszczelnego komina spalił się budynek mieszkalny.

Czy w związku z zaistniałym pożarem budynku mieszkalnego starosta zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. jest zobowiązany do usunięcia odpadów ze względu na zagrożenie zawalenia się stropu?


Odpowiedź:

Pomijając kwestię, czy sprawca pożaru jest ustalony lub czy można mu przypisać winę, zaistniała (najprawdopodobniej) sytuacja opisana w art. 101 ust. 5 pkt 2 u.o., zatem starosta powinien odpady usunąć, chyba że dom mieszkalny stanowi prywatną własność osoby fizycznej albo stanowi przedmiot własności gminy, która jest w stanie odpady usunąć samodzielnie i uczyni to, jeśli otrzyma decyzję wskazana w art. 101 ust. 1 w zw. z art. 101 ust. 4 u.o. Gdyby osoba ta (fizyczna) mimo wydanej decyzji odpadów nie usunęła, natomiast zaistniałaby sytuacja opisana w art. 101 ust. 5 pkt 1 lub pkt 2 u.o., to i tak starosta musiałby te odpady usunąć.


Uzasadnienie:

Jeśli starosta usunie odpady popożarowe, ponosząc koszty tego usunięcia, a podmiot zobowiązany do wykonania decyzji nie jest w stanie ich ponieść (a egzekucja okazała się niewykonalna), albo nie zostanie ustalony sprawca pożaru (jeśli w ogóle sprawcę można ustalić), to może on wnioskować o ich pokrycie ze środków finansowych wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.