Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Odpowiedź:

Organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu należącego do gminy jest starosta, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627) - dalej u.o.p.


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 83 ust. 7 u.o.p., usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych – linii energetycznej, następuje za odszkodowaniem na rzecz właściciela nieruchomości (gminy), a w przypadku, gdy na nieruchomości jest ustanowione prawo użytkowania wieczystego - na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości. Odszkodowanie przysługuje od właściciela urządzeń.

Ustalenie wysokości odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie następuje w drodze umowy stron. Jeśli strony nie zawrą umowy w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzew lub krzewów, odszkodowanie ustali starosta, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.