Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przypomina, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) wójtowie/burmistrzowie/prezydenci miast/zarządy związków gmin są zobowiązani przekazać do dnia 15 lutego br. marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu funduszowi, właściwemu ze względu na siedzibę gminy (związku gmin) roczne sprawozdanie za 2012 rok zawierające informacje o:
1. rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu;
2. rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu do odzysku i recyklingu;
3. wydatkach poniesionych na działania określone w pkt 1 i 2.

Pełna treść artykułu znajduje się w serwisie ABC Środowisko>>>