Dotychczas sprawy dokumentów w ochotniczych strażach pożarnych, w tym legitymacji, były wewnętrzną sprawą każdego stowarzyszenia. Jak wyjaśnia ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji, celem wprowadzenia legitymacji jest rejestracja i identyfikacja strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych oraz osób posiadających uprawnienie do świadczenia ratowniczego. Legitymacja będzie również służyć w celu korzystania z dodatkowych świadczeń, które mogą zostać przyznane zgodnie z art. 27 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Czytaj więcej: Finansowanie ochotniczych straży pożarnych przez jednostki samorządu terytorialnego >

Wprowadzenie legitymacji dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz osób posiadających uprawnienie do świadczenia ratowniczego umożliwi również identyfikację członków tych stowarzyszeń, co będzie miało wpływ na sprawną koordynację przyznawanych świadczeń ratowniczych i innych świadczeń oraz uprawnień wynikających z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Dodatkowym elementem wprowadzenia legitymacji będzie możliwość pełnego ewidencjonowania potencjału ludzkiego, uprawnionego do udziału w działaniach ratowniczych.

Czytaj także: Emerytury dla strażaków i ratowników>>

Wniosek o legitymację do komendanta powiatowego 

Projektowane rozporządzenie w sprawie legitymacji przewiduje określenie rodzaju i wzoru legitymacji oraz trybu i podmiotu właściwego do jej wydawania, jak również określa przypadki, w których legitymacja podlega zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu, a ponadto wskazuje tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji.

WZORY DOKUMENTÓW:

Legitymację ma być wydawana na wniosek strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego na podstawie odpowiednio:

  1. informacji o ukończeniu z wynikiem pozytywnym przez strażaka ratownika OSP szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
  2. decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, zwanej dalej „ustawą”.

Zgodnie z projektem wniosek o wydanie legitymacji do właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

 

Legitymacja dla 230 tys. osób

W celu zabezpieczenia legitymacji przed fałszerstwem i zapewnienia jej właściwej ochrony w projekcie określono wymagania dotyczące zabezpieczeń dla tego dokumentu zgodne z wymaganiami dla dokumentów publicznych kategorii trzeciej określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

Według szacunków resortu legitymacje otrzyma ok 230 tys. osób.  Zgodnie z oceną skutków regulacji koszt legitymacji w ciągu 10 lat ma wynieść ok 12,8 mln zł, z czego 2022 r. – 2,98 mln zł, a w 2023 r. – 3,18 mln zł i poniesiony zostanie z budżetu państwa.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, celem zapewnienia właściwej realizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Na razie projekt rozporządzenia trafił do zaopiniowania Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP.